Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering

donderdag 4 april 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Moerdijkzaal

Voorzitter
P. Stehouwer
Toelichting

SOCIAAL EN BESTUURLIJK DOMEIN:
de verdeling van de raadsvoorstellen over de commissies in deze ronde wordt definitief bepaald door de commissievoorzitters.


Op grond van de Verordening op de raadscommissies gemeente Moerdijk (art. 23 lid 1) kunnen burgers in een vergadering het woord voeren over onderwerpen die geagendeerd zijn. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk voor 12 uur op de dag van de vergadering bij de griffie. Hij/zij vermeldt daarbij zijn/haar naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij/zij het woord wil voeren.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De commissievergadering is bedoeld om te komen tot een advies van de commissie over de geagendeerde onderwerpen. Dit advies komt tot stand door het delen van de verschillende fractiestandpunten. Afgesproken is dat het in principe niet is toegestaan tijdens de commissievergadering nog vragen te stellen. Vragen aan het college naar aanleiding van de verschillende agendapunten die uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend, worden uiterlijk twee werkdagen voor de vergadering beantwoord.

 2. 2

  Bij aanvang van de vergadering stelt de commissie de agenda definitief vast. Dat kan betekenen dat de volgorde van het behandelen van agendapunten wordt gewijzigd. Aanleiding hiervoor kan zijn dat zich voor een agendapunt insprekers hebben gemeld of dat voor een bepaald agendapunt juist veel publiek aanwezig is.

 3. 3

  Commissieleden kunnen het college over actuele zaken ter verantwoording roepen. De vragen voor dit agendapunt moeten uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend. Bij de vragen moet gemotiveerd worden aangegeven wat het spoedeisende karakter van de vraagstelling is, waardoor beantwoording tijdens de vergadering gewenst is. Over de antwoorden kan geen discussie worden gevoerd.

  00:07:46 - 00:08:20 - P. Stehouwer
 4. 4

  Commissieleden kunnen tot twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering verzoeken tot wijziging van de besluitenlijst bij de griffie indienen.

  Besluit

  De besluitenlijst van de commissievergadering van 29 februari 2024 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:07:48 - 00:08:20 - P. Stehouwer
 5. 5

  00:08:00 - 00:08:20 - P. Stehouwer
  00:08:20 - 00:09:04 - G.J.M. Blom
  00:09:04 - 00:11:25 - P. Stehouwer
 6. 6

  De voorzitter, dan wel het college kunnen mededelingen doen. Over een mededeling kan geen discussie worden gevoerd.

  00:09:14 - 00:11:25 - P. Stehouwer
 7. 6.1

 8. 7

  Het gaat om zaken, die (nog) niet aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd, maar waar van de commissie een richtinggevende uitspraak wordt gevraagd. Deze uitspraak wordt verkregen door het uitwisselen van de fractiestandpunten.

 9. 7.1

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 maart 2024 ingestemd met de concept-Uitvoerings- en Handhavingsstrategie Moerdijk 2024-2027 (hierna: U&H-strategie).
  De U&H-strategie biedt de kaders waarop wij voornemens zijn de gemeentelijke VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) uit te voeren. Met deze strategie wordt voldaan aan de wettelijke verplichting die is vastgelegd in de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit. Het vaststellen van de U&H-strategie is een bevoegdheid van het college.


  Het college vraagt de commissie een advies te geven over de concept-strategie.

  00:09:59 - 00:11:25 - P. Stehouwer
  00:11:25 - 00:16:40 - G. Vos
  00:16:40 - 00:19:02 - C. Punt
  00:19:02 - 00:20:19 - J.G. Schreuders
  00:20:19 - 00:21:00 - J. van Brenkelen
  00:21:00 - 00:24:28 - C.G. Schreuders
  00:24:28 - 00:26:38 - L. Schreuders
  00:26:38 - 00:28:07 - G. Wiers
  00:28:07 - 00:29:21 - A. Kavelaars
  00:29:21 - 00:34:04 - A.J. Moerkerke
  00:34:04 - 00:40:46 - A.M.J. Dingemans
  00:40:46 - 00:42:38 - J.G. Schreuders
  00:42:38 - 00:44:26 - C.G. Schreuders
  00:44:26 - 00:45:08 - G. Wiers
  00:45:08 - 00:45:42 - A.J. Moerkerke
  00:45:42 - 00:46:02 - J.G. Schreuders
  00:46:02 - 00:48:59 - A.J. Moerkerke
  00:48:59 - 00:49:22 - C.G. Schreuders
  00:49:22 - 00:49:50 - A.J. Moerkerke
  00:49:50 - 00:53:00 - A.M.J. Dingemans
  00:53:00 - 00:53:13 - P. Stehouwer
  00:53:13 - 00:54:15 - A.M.J. Dingemans
  00:54:15 - 00:55:38 - A.J. Moerkerke
  00:55:38 - 00:57:54 - P. Stehouwer
 10. 8

  De commissie formuleert, op basis van de fractiestandpunten die in de commissievergadering worden uitgewisseld, een advies aan de gemeenteraad voor de verdere behandeling. Er zijn deze ronde geen voorstellen voor de raadsvergadering van 18 april 2024 ter advisering van de gemeenteraad

 11. 8.1

  Vanuit goed werkgeverschap is het van belang dat werknemers worden beloond voor hetgeen van hen wordt verwacht aan taken om uit te voeren. Voor het bepalen van salaris wordt een functiewaarderingssysteem gehanteerd om zo onderbouwd naar zwaarte van het takenpakket van de functie medewerkers te belonen. Voor het bepalen van het salarís wordt de voor de gemeente Moerdijk vastgestelde conversietabel gehanteerd. Het landelijke profíel (taakbeschrijving) van de griffier is door de gemeenteraad in september 2023 vastgesteld. Wegens het ontbreken van een standaard HR21 normprofiel is een lokaal HR21 profiel met waardering opgesteld door een externe functiedeskundige. Na vaststelling hiervan door de raad kan tot indeling van de taakbeschrijving in d¡t HR21 profiel worden overgegaan en wordt de functionaris hierover geïnformeerd. Functionaris krijgt tijd om hierop te reageren. lndien hier geen gebruik van wordt gemaakt, kan tot definitieve indeling in het lokale HR21 profiel worden overgegaan. Mocht in de toekomst het structurele takenpakket van de griffier wijzigen dan is vanzelfsprekend een herweging mogelijk.

  Voorgesteld besluit

  De raad wordt voorgesteld te besluiten:
  1. Het lokaal beschreven HR21 griffierprofiel en waardering per 1-1-2024 vast te stellen;
  2. Zonder reactie van de functionaris, na 4 weken over te gaan tot definitieve indeling in het lokale HR21 profiel griffier.

  Besluit

  Het voorstel is voldoende besproken en wordt als A-stuk geagendeerd in de raadsvergadering van 18 april 2024.

  00:56:28 - 00:57:54 - P. Stehouwer
  00:57:54 - 00:59:22 - H.M. den Ridder-Van Oers
  00:59:22 - 01:00:02 - M.A. Pas
  01:00:02 - 01:00:16 - J. van Brenkelen
  01:00:16 - 01:00:22 - G. Vos
  01:00:22 - 01:00:39 - C. Punt
  01:00:39 - 01:00:53 - N.C. van Drimmelen
  01:00:53 - 01:01:38 - H.M. den Ridder-Van Oers
 12. 9

  Het college informeert de commissie over actuele zaken die spelen binnen samenwerkingsverbanden waar de gemeente in deelneemt. Het college informeert de commissie met name over standpunten van het college namens de gemeente Moerdijk met betrekking tot hetgeen in bestuursvergaderingen aan de orde is geweest. De agenda’s van de gehouden vergadering zijn als bijlage aan de commissieagenda toegevoegd.

 13. 9.1

  01:01:27 - 01:01:38 - H.M. den Ridder-Van Oers
  01:01:38 - 01:01:54 - P. Stehouwer
  01:01:54 - 01:03:07 - A.J. Moerkerke
  01:03:07 - 01:03:55 - G. Wiers
  01:03:55 - 01:15:21 - A.J. Moerkerke
 14. 10

  De commissie formuleert, op basis van de fractiestandpunten die in de commissievergadering worden uitgewisseld, een advies aan de gemeenteraad voor de verdere behandeling. Eventuele vragen over deze voorstellen kunnen tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffie worden ingediend. Vragen die na die tijd zijn ingediend zullen niet tijdig beantwoord kunnen worden.

 15. 10.1

  Begin 2023 heeft de gemeenteraad besloten één van de nieuw benodigde gymzalen te realiseren bij basisschool de Regenboog aan de Regenboogstraat in Zevenbergen en de opzet en haalbaarheid van de gymzaal op deze locatie nader te onderzoeken. Er zijn vier verschillende opties in beeld gebracht, variërend van een standaard gymzaal tot een gymzaal met extra turndeel en valkuil.
  De optie met extra turndeel en valkuil biedt een toekomstbestendige, multifunctionele en veilige voorziening voor zowel het gymonderwijs als verenigingen met optimale mogelijkheden voor bewegen en ontwikkeling in de sport. Deze optie wordt verder uitgewerkt inclusief de daaraan grenzende openbare ruimte.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het uitwerken van een gymzaal met turndeel inclusief valkuil op het terrein bij basisschool de Regenboog in Zevenbergen, met als financieel kader het geraamde investeringsbedrag van € 3,3 mln.
  2. Bij de verdere uitwerking van het ontwerp voor de gymzaal ook de herinrichting van het onverharde buitenspeelterrein mee te nemen en hier te zoeken naar een optimaal bruikbare inrichting van de buitenruimte, passend binnen het gestelde financieel kader.

  Besluit

  Het voorstel is rijp voor behandeling in de raad en wordt als C-stuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 april 2024.

  01:15:07 - 01:15:21 - A.J. Moerkerke
  01:15:21 - 01:16:09 - P. Stehouwer
  01:16:09 - 01:16:57 - N.C. van Drimmelen
  01:16:57 - 01:17:18 - C.J. Stoop
  01:17:18 - 01:20:28 - M.M.J. Willegers
  01:20:28 - 01:22:43 - P.E.C. Koomans-Schreuders
  01:22:43 - 01:23:29 - M. Tolu
  01:23:29 - 01:25:48 - M.A. Pas
  01:25:48 - 01:28:15 - L. Schreuders
  01:28:15 - 01:28:43 - M.F.M. Kuijpers
  01:28:43 - 01:34:03 - G.J.M. Blom
  01:34:03 - 01:34:19 - P.E.C. Koomans-Schreuders
  01:34:19 - 01:35:31 - G.J.M. Blom
  01:35:31 - 01:35:46 - M.A. Pas
  01:35:46 - 01:36:25 - G.J.M. Blom
  01:36:25 - 01:36:37 - M.A. Pas
  01:36:37 - 01:37:15 - G.J.M. Blom
  01:37:15 - 01:37:37 - M.M.J. Willegers
  01:37:37 - 01:38:17 - G.J.M. Blom
  01:38:17 - 01:38:30 - M.M.J. Willegers
  01:38:30 - 01:39:24 - G.J.M. Blom
  01:39:24 - 01:39:46 - L. Schreuders
  01:39:46 - 01:40:01 - G.J.M. Blom
  01:40:01 - 01:40:24 - P. Stehouwer
  01:40:24 - 01:41:29 - N.C. van Drimmelen
  01:41:29 - 01:41:44 - C.J. Stoop
  01:41:44 - 01:45:53 - M.M.J. Willegers
  01:45:53 - 01:46:07 - M. Tolu
  01:46:07 - 01:46:26 - P.E.C. Koomans-Schreuders
  01:46:26 - 01:46:47 - M. Tolu
  01:46:47 - 01:48:03 - M.A. Pas
  01:48:03 - 01:48:48 - L. Schreuders
  01:48:48 - 01:49:09 - M. Tolu
  01:49:09 - 01:49:34 - L. Schreuders
  01:49:34 - 01:50:02 - M. Tolu
  01:50:02 - 01:50:48 - L. Schreuders
  01:50:48 - 01:51:06 - M.F.M. Kuijpers
  01:51:06 - 01:51:51 - G.J.M. Blom
  01:51:51 - 01:52:25 - G. Wiers
  01:52:25 - 01:55:01 - G.J.M. Blom
  01:55:01 - 01:55:59 - P. Stehouwer
 16. 10.2

  De raad heeft de conceptwijziging van de gemeenschappelijke regeling op basis van de aangepaste Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) van het college ontvangen en is overeenkomstig de bepaling uit de Wgr in staat gesteld om een zienswijze op deze conceptregeling in te dienen.

  Voorgesteld besluit

  Geen zienswijze in te dienen bij de ontwerpwijziging van de gemeenschappelijke regeling Beschermd Wonen

  Besluit

  Het voorstel is voldoende besproken en wordt als A-stuk geagendeerd in de raadsvergadering van 18 april 2024.

  01:55:05 - 01:55:59 - P. Stehouwer
  01:55:59 - 01:56:08 - M.F.M. Kuijpers
  01:56:08 - 01:56:15 - L. Schreuders
  01:56:15 - 01:56:28 - M.A. Pas
  01:56:28 - 01:56:43 - A. Huijzer
  01:56:43 - 01:57:00 - H.J. Ritsma
  01:57:00 - 01:57:13 - H.M. den Ridder-Van Oers
  01:57:13 - 01:57:23 - C.J. Stoop
  01:57:23 - 01:58:57 - A. Kavelaars
  01:58:57 - 02:03:38 - P.M. Joosten-Wesselius
  02:03:38 - 02:03:58 - P. Stehouwer
  02:03:58 - 02:06:39 - P.M. Joosten-Wesselius
 17. 11

  Het college informeert de commissie over actuele zaken die spelen binnen samenwerkingsverbanden waar de gemeente in deelneemt. Het college informeert de commissie met name over standpunten van het college namens de gemeente Moerdijk met betrekking tot hetgeen in bestuursvergaderingen aan de orde is geweest. De agenda’s van de gehouden vergadering zijn als bijlage aan de commissieagenda toegevoegd.

 18. 11.1

  02:05:02 - 02:06:39 - P.M. Joosten-Wesselius
  02:06:39 - 02:07:00 - P.E.C. Koomans-Schreuders
  02:07:00 - 02:08:53 - P.M. Joosten-Wesselius
  02:08:53 - 02:08:59 - M.F.M. Kuijpers
  02:08:59 - 02:14:24 - P.M. Joosten-Wesselius
 19. 11.2

  02:12:10 - 02:14:24 - P.M. Joosten-Wesselius
  02:14:24 - 02:14:46 - P. Stehouwer
 20. 12

  02:14:33 - 02:14:46 - P. Stehouwer