Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Griffie

De griffier staat de raad, de door de raad ingestelde commissies en het presidium bij in de uitoefening van hun taak. Zij ondersteunt de raad in zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende functie. De griffier is aanwezig bij raadsvergaderingen en ondertekent mede de stukken die van de raad uitgaan (bijvoorbeeld raadsbesluiten). Verder adviseert en ondersteunt de griffier de raad, raadsfracties en raadsleden in de breedste zin van het woord; o.a. bij de opstelling van moties, initiatiefvoorstellen en/of amendementen. De griffier wordt hierin bijgestaan door de medewerkers van de griffie.
De griffie is het secretariaat van de gemeenteraad, de raadscommissies en het presidium, zowel in logistieke als in adviserende zin.
Ook de facilitering van vergaderingen van raad en commissies is een belangrijke functie van de griffie. Hieronder valt onder andere de opstelling van de agenda's voor de vergaderingen, het beschikbaar stellen van de raadsstukken, het verstrekken van informatie, het doorgeleiden van vragen aan het ambtelijk apparaat, de zorg voor verslaglegging van raads- en commissievergaderingen en andere praktische ondersteuning.
De raadsgriffier in gemeente Moerdijk is mevrouw H.M. Vonk-Schenkel.