Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering

woensdag 27 maart 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Moerdijkzaal

Voorzitter
J. van Brenkelen
Toelichting

Deze commissievergadering vindt op een woensdag plaats in verband met Witte Donderdag.
FYSIEK DOMEIN:
de verdeling van de raadsvoorstellen over de commissies in deze ronde wordt definitief bepaald door de commissievoorzitters.Op grond van de Verordening op de raadscommissies gemeente Moerdijk (art. 23 lid 1) kunnen burgers in een vergadering het woord voeren over onderwerpen die geagendeerd zijn. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit uiterlijk voor 12 uur op de dag van de vergadering bij de griffie. Hij/zij vermeldt daarbij zijn/haar naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij/zij het woord wil voeren.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De commissievergadering is bedoeld om te komen tot een advies van de commissie over de geagendeerde onderwerpen. Dit advies komt tot stand door het delen van de verschillende fractiestandpunten. Afgesproken is dat het in principe niet is toegestaan tijdens de commissievergadering nog vragen te stellen. Vragen aan het college naar aanleiding van de verschillende agendapunten die uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend, worden uiterlijk twee werkdagen voor de vergadering beantwoord.

  00:18:35 - 00:20:11 - J. van Brenkelen
 2. 2

  Bij aanvang van de vergadering stelt de commissie de agenda definitief vast. Dat kan betekenen dat de volgorde van het behandelen van agendapunten wordt gewijzigd. Aanleiding hiervoor kan zijn dat zich voor een agendapunt insprekers hebben gemeld of dat voor een bepaald agendapunt juist veel publiek aanwezig is.

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:19:18 - 00:20:11 - J. van Brenkelen
 3. 3

  Commissieleden kunnen het college over actuele zaken ter verantwoording roepen. De vragen voor dit agendapunt moeten uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering bij de griffie zijn ingediend. Bij de vragen moet gemotiveerd worden aangegeven wat het spoedeisende karakter van de vraagstelling is, waardoor beantwoording tijdens de vergadering gewenst is. Over de antwoorden kan geen discussie worden gevoerd.

  00:19:40 - 00:20:11 - J. van Brenkelen
 4. 4

  Commissieleden kunnen tot twee werkdagen voorafgaand aan de vergadering verzoeken tot wijziging van de besluitenlijst bij de griffie indienen.

  00:19:47 - 00:20:11 - J. van Brenkelen
  00:20:11 - 00:22:03 - J.P.J.C. van Dorst
  00:22:03 - 00:22:13 - J. van Brenkelen
  00:22:13 - 00:22:33 - M.M.J. Willegers
  00:22:33 - 00:23:15 - J. van Brenkelen
 5. 5

  De voorzitter, dan wel het college kunnen mededelingen doen. Over een mededeling kan geen discussie worden gevoerd.

  00:22:48 - 00:23:15 - J. van Brenkelen
  00:23:15 - 00:24:21 - C.J.A. van Dorst
  00:24:21 - 00:24:28 - J. van Brenkelen
  00:24:28 - 00:26:22 - A.M.J. Dingemans
  00:26:22 - 00:28:02 - J. van Brenkelen
 6. 6

  Het gaat om zaken, die (nog) niet aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd, maar waar van de commissie een richtinggevende uitspraak wordt gevraagd. Deze uitspraak wordt verkregen door het uitwisselen van de fractiestandpunten.

  00:26:26 - 00:28:02 - J. van Brenkelen
 7. 7

  00:26:30 - 00:28:02 - J. van Brenkelen
 8. 7.1

  In oktober 2023 heeft de initiatiefnemer een gewijzigd plan ingediend waarbij zowel appartementen als een uitbreiding van het huidige Hotel de Borgh sprake is. Dit betreft een scopewijziging ten aanzien van de oorspronkelijke principeverzoek uit 2020. Wij hebben in de vergadering van 6 februari ingestemd met deze scopewijziging.
  De gemeente staat positief ten opzichte van het in oktober 2023 ingediende plan. Aandachtspunt is vooral de impact op de openbare ruimte, denk hierbij aan parkeren, groen en waterretentie. Deze aspecten worden in de initiatieffase verder uitgewerkt. Het toevoegen van een divers aanbod koopappartementen geeft een gewenste aanvulling op het woningaanbod en de uitbreiding van Hotel de Borgh beoogd een positief effect op het zakelijke- en recreatieve toerisme in de gemeente Moerdijk.
  De gemeenteraad wordt gevraagd het startdocument, met daarin de kaders voor het haalbaarheidsonderzoek, vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  Voorgesteld besluit
  Het ‘Startdocument P209 Startdocument IJshof / De Borgh’ vast te stellen.

  Besluit

  Het voorstel is voldoende besproken en wordt als A-stuk geagendeerd in de raadsvergadering van 18 april 2024.

  Voorgesteld besluit


  Het ‘Startdocument P209 Startdocument IJshof / De Borgh’ vast te stellen.

  00:26:52 - 00:28:02 - J. van Brenkelen
  00:28:02 - 00:28:47 - N.C. van Drimmelen
  00:28:47 - 00:28:53 - J. van Brenkelen
  00:28:53 - 00:29:48 - P. Stehouwer
  00:29:48 - 00:30:04 - J. van Brenkelen
  00:30:04 - 00:30:48 - B. Çiçek
  00:30:48 - 00:30:52 - J. van Brenkelen
  00:30:52 - 00:31:12 - P. Stehouwer
  00:31:12 - 00:31:25 - J. van Brenkelen
  00:31:25 - 00:31:47 - C. Punt
  00:31:47 - 00:31:51 - J. van Brenkelen
  00:31:51 - 00:32:39 - G.N.J. van der Plas
  00:32:39 - 00:32:47 - J. van Brenkelen
  00:32:47 - 00:35:21 - J.P.J.C. van Dorst
  00:35:21 - 00:35:38 - J. van Brenkelen
  00:35:38 - 00:35:50 - H.J. Janse
  00:35:50 - 00:35:56 - J. van Brenkelen
  00:35:56 - 00:37:20 - G. Wiers
  00:37:20 - 00:37:33 - J. van Brenkelen
  00:37:33 - 00:45:04 - A.M.J. Dingemans
  00:45:04 - 00:45:10 - J. van Brenkelen
  00:45:10 - 00:46:13 - G. Wiers
  00:46:13 - 00:46:16 - J. van Brenkelen
  00:46:16 - 00:47:34 - P. Stehouwer
  00:47:34 - 00:47:36 - J. van Brenkelen
  00:47:36 - 00:47:37 - P. Stehouwer
  00:47:37 - 00:47:49 - J. van Brenkelen
  00:47:49 - 00:48:13 - G.N.J. van der Plas
  00:48:13 - 00:48:20 - J. van Brenkelen
  00:48:20 - 00:50:30 - A.M.J. Dingemans
  00:50:30 - 00:50:31 - J. van Brenkelen
  00:50:31 - 00:50:33 - P. Stehouwer
  00:50:33 - 00:50:48 - A.M.J. Dingemans
  00:50:48 - 00:51:32 - J. van Brenkelen
 9. 7.2

  Op 10 januari 2023 heeft de gemeente ingestemd met het onderzoeken van de mogelijke woningbouw ontwikkeling nabij de Markweg in Standdaarbuiten. Deze instemming is gebaseerd op het door Jansen Bouwontwikkeling BV voorgestelde schetsontwerp met bijhorende woningbouwprogramma, welke beiden dienen als uitgangspunt voor het haalbaarheidsonderzoek.
  De locatie ligt buiten stedelijk gebied en heeft een agrarische bestemming waarop geen woningbouwontwikkeling mogelijk is. Alvorens het schetsontwerp verder uit te werken en te toetsen op ruimtelijke, financiële en maatschappelijke haalbaarheid moet in overleg worden gegaan met de provincie Noord-Brabant.
  Het startdocument vormt de eerste stap in de ontwikkeling van het gebied. Met het startdocument gaat het project van de intake naar de initiatieffase. In deze fase wordt gekeken naar haalbaarheid van het stedenbouwkundig ontwerp en de projectexploitatie.
  De raad wordt gevraagd het startdocument vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Het Startdocument Groenvliet Standdaarbuiten vast te stellen;

  Besluit

  Het voorstel is voldoende besproken en wordt als A-stuk geagendeerd in de raadsvergadering van 18 april 2024.

  1. Het Startdocument Groenvliet Standdaarbuiten vast te stellen;

  00:51:18 - 00:51:32 - J. van Brenkelen
  00:51:32 - 00:51:50 - J.M.C.W. Koevoets
  00:51:50 - 00:53:05 - J. van Brenkelen
  00:53:05 - 00:54:03 - J.G. Schreuders
  00:54:03 - 00:54:11 - J. van Brenkelen
  00:54:11 - 00:54:45 - N.C. van Drimmelen
  00:54:45 - 00:54:48 - J. van Brenkelen
  00:54:48 - 00:55:29 - C. Punt
  00:55:29 - 00:55:35 - J. van Brenkelen
  00:55:35 - 00:58:45 - E.P.H.J. van der Linden
  00:58:45 - 00:58:51 - J. van Brenkelen
  00:58:51 - 01:00:02 - J.P.J.C. van Dorst
  01:00:02 - 01:00:08 - J. van Brenkelen
  01:00:08 - 01:00:12 - C.G. Schreuders
  01:00:12 - 01:00:20 - J. van Brenkelen
  01:00:20 - 01:00:43 - H.J. Janse
  01:00:43 - 01:00:46 - J. van Brenkelen
  01:00:46 - 01:00:48 - G. Wiers
  01:00:48 - 01:00:57 - J. van Brenkelen
  01:00:57 - 01:04:48 - A.M.J. Dingemans
  01:04:48 - 01:04:50 - J. van Brenkelen
  01:04:50 - 01:05:22 - A.M.J. Dingemans
  01:05:22 - 01:05:33 - J. van Brenkelen
  01:05:33 - 01:06:10 - J.G. Schreuders
  01:06:10 - 01:06:17 - J. van Brenkelen
  01:06:17 - 01:07:59 - A.M.J. Dingemans
  01:07:59 - 01:09:16 - J. van Brenkelen
 10. 7.3

  Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Vanaf dat moment heeft de gemeente Moerdijk een Omgevingsplan van rechtswege. Dit bestaat uit alle geldende bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en beheersverordeningen die op 1 januari 2024 in de gemeente golden. In de Omgevingswet is bepaald dat gemeenten tot 1 januari 2032 de tijd hebben om een gebiedsdekkend Omgevingsplan op te stellen dat voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt. In het Transitieplan Gebiedsdekkend Omgevingsplan is beschreven hoe, met de kennis van nu, de komende jaren worden gebruikt om aan deze eis te voldoen. De gemeenteraad neemt kennis van dit plan en de daarin voorgestelde stappen. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met het gebruiken van de volledige overgangsperiode tot 2032 om tot een Gebiedsdekkend Omgevingsplan te komen.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het gebruiken van de volledige overgangsperiode tot 2032 om tot een Gebiedsdekkend Omgevingsplan te komen.

  Besluit

  Het voorstel is voldoende besproken en wordt als A-stuk geagendeerd in de raadsvergadering van 18 april 2024.

  In te stemmen met het gebruiken van de volledige overgangsperiode tot 2032 om tot een Gebiedsdekkend Omgevingsplan te komen.

  01:08:11 - 01:09:16 - J. van Brenkelen
  01:09:16 - 01:11:31 - J. Lems
  01:11:31 - 01:11:38 - J. van Brenkelen
  01:11:38 - 01:14:48 - C.G. Schreuders
  01:14:48 - 01:14:55 - J. van Brenkelen
  01:14:55 - 01:14:58 - H.J. Janse
  01:14:58 - 01:15:28 - H.J. Janse
  01:15:28 - 01:15:38 - J. van Brenkelen
  01:15:38 - 01:15:56 - N.C. van Drimmelen
  01:15:56 - 01:16:01 - J. van Brenkelen
  01:16:01 - 01:16:12 - J.G. Schreuders
  01:16:12 - 01:16:17 - J. van Brenkelen
  01:16:17 - 01:17:14 - C. Punt
  01:17:14 - 01:17:20 - J. van Brenkelen
  01:17:20 - 01:17:49 - J.M.C.W. Koevoets
  01:17:49 - 01:18:02 - J. van Brenkelen
  01:18:02 - 01:20:51 - A.M.J. Dingemans
  01:20:51 - 01:23:02 - J. van Brenkelen
 11. 7.4

  De gemeente Moerdijk heeft een forse woningbouwopgave om op korte en langere termijn in voldoende mate in betaalbare huisvesting te voorzien. Om tijdig aan de behoefte te kunnen voldoen is daarbij de keuze gemaakt om de integrale gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost versneld op te pakken en daarin minimaal 1000 woningen te gaan realiseren. Daarnaast heeft de gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost tot doel te komen tot de afronding van de gebiedsontsluitingsweg Zuidrand door middel van de aanleg van de Verlengde Zuidrand inclusief Spoortunnel (Zuidrandtunnel) en op termijn de tweezijdige oriëntatie van het NS Station Zevenbergen.
  Ten behoeve van dit deelgebied Markvelden Noord, maar ook voor de infraprojecten Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel is een bestemmingsplan opgesteld (met bijbehorende besluiten).
  Het ontwerpbestemmingsplan heeft samen met het benodigde ontwerpbesluit hogere waarden (Wet geluidhinder) met ingang van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn drie zienswijzen op het bestemmingsplan ingediend. De zienswijzen gericht tegen ontwerpbestemmingsplan hebben op onderdelen geleid tot wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan. Daarnaast is ook sprake van een aantal ambtshalve wijzigingen. Om die reden wordt het bestemmingsplan gewijzigd ter vaststelling aangeboden.

  Voorgesteld besluit

  Voorgesteld besluit
  1. de ontvangen zienswijzen inzake het ontwerpbestemmingsplan ‘Markvelden Noord, Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel’ ontvankelijk te verklaren;
  2. in te stemmen met de Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan ‘Markvelden Noord, Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel’ (incl. de Staat van wijzigingen);
  3. het ontwerpbestemmingsplan ‘Markvelden Noord, Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel’ te Zevenbergen, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie “NL.IMRO.1709.BPZBMarkveldenN-BP30” gewijzigd vast te stellen met inachtneming van de Staat van wijzigingen;
  4. het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Markvelden Noord, Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel’ de navolgende planidentificatie te geven: NL.IMRO.1709.BPZBMarkveldenN-BP40;
  5. ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Markvelden Noord, Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel’ geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  Het aan de orde zijnde onderwerp is voldoende besproken en rijp voor besluitvorming door de raad, maar één of meerdere fracties willen in de raadsvergadering nog een stemverklaring afleggen. Op verzoek van de heer Van Drimmelen wordt dit voorstel geagendeerd als B-stuk voor de raad van 18 april 2024.

  Voorgesteld besluit
  1. de ontvangen zienswijzen inzake het ontwerpbestemmingsplan ‘Markvelden Noord, Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel’ ontvankelijk te verklaren;
  2. in te stemmen met de Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan ‘Markvelden Noord, Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel’ (incl. de Staat van wijzigingen);
  3. het ontwerpbestemmingsplan ‘Markvelden Noord, Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel’ te Zevenbergen, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie “NL.IMRO.1709.BPZBMarkveldenN-BP30” gewijzigd vast te stellen met inachtneming van de Staat van wijzigingen;
  4. het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Markvelden Noord, Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel’ de navolgende planidentificatie te geven: NL.IMRO.1709.BPZBMarkveldenN-BP40;
  5. ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Markvelden Noord, Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel’ geen exploitatieplan vast te stellen.

  01:20:59 - 01:23:02 - J. van Brenkelen
  01:23:02 - 01:23:24 - N.C. van Drimmelen
  01:23:24 - 01:23:30 - J. van Brenkelen
  01:23:30 - 01:24:36 - C.P.M. Scheenaard
  01:24:36 - 01:24:50 - B. Çiçek
  01:24:50 - 01:24:54 - J. van Brenkelen
  01:24:54 - 01:25:05 - H.J. Janse
  01:25:05 - 01:25:10 - J. van Brenkelen
  01:25:10 - 01:25:27 - G. Wiers
  01:25:27 - 01:26:33 - P. Stehouwer
  01:26:33 - 01:26:38 - J. van Brenkelen
  01:26:38 - 01:27:00 - J.M.C.W. Koevoets
  01:27:00 - 01:27:06 - J. van Brenkelen
  01:27:06 - 01:28:05 - C. Punt
  01:28:05 - 01:28:20 - J. van Brenkelen
  01:28:20 - 01:31:14 - A.M.J. Dingemans
  01:31:14 - 01:31:22 - J. van Brenkelen
  01:31:22 - 01:32:18 - C. Punt
  01:32:18 - 01:32:28 - J. van Brenkelen
  01:32:28 - 01:32:30 - A.M.J. Dingemans
  01:32:30 - 01:32:44 - J. van Brenkelen
  01:32:44 - 01:32:47 - N.C. van Drimmelen
  01:32:47 - 01:34:05 - J. van Brenkelen
 12. 7.5

  Door veranderde kaders op gebied van wetgeving, beleid en gemeentelijke toekomstvisie is een herziening van het gemeentelijke kostenverhaal wenselijk. Het kostenverhaal is van toepassing op activiteiten (voornamelijk nieuwbouwontwikkelingen) die resulteren in door de gemeente te maken kosten (gebiedseigen en gebiedsoverstijgend). Deze kosten kan de gemeente verhalen op de initiatiefnemers van deze activiteiten. De Nota kostenverhaal is het logische gevolg van de op 1 januari 2024 in werking getreden Omgevingswet en de op 14 december 2023 door uw raad vastgestelde Omgevingsvisie 2040.De raad wordt gevraagd de nota kostenverhaal vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1. De Nota Kostenverhaal vast te stellen.
  2. Het college opdracht te geven tot de uitwerking van het investeringsprogramma Ruimtelijke Ontwikkeling en deze jaarlijks te actualiseren.

  Besluit

  Het voorstel is voldoende besproken en wordt als A-stuk geagendeerd in de raadsvergadering van 18 april 2024.

  De raad voor te stellen:
  1. De Nota Kostenverhaal vast te stellen.
  2. Het college opdracht te geven tot de uitwerking van het investeringsprogramma Ruimtelijke Ontwikkeling en deze jaarlijks te actualiseren.

  01:33:10 - 01:34:05 - J. van Brenkelen
  01:34:05 - 01:34:10 - J. Lems
  01:34:10 - 01:34:18 - J. van Brenkelen
  01:34:18 - 01:34:38 - C.G. Schreuders
  01:34:38 - 01:34:43 - J. van Brenkelen
  01:34:43 - 01:34:45 - H.J. Janse
  01:34:45 - 01:34:49 - J. van Brenkelen
  01:34:49 - 01:34:52 - G. Wiers
  01:34:52 - 01:34:57 - J. van Brenkelen
  01:34:57 - 01:35:48 - C.L.F. Vermunt
  01:35:48 - 01:35:54 - J. van Brenkelen
  01:35:54 - 01:35:55 - J.G. Schreuders
  01:35:55 - 01:35:57 - J.G. Schreuders
  01:35:57 - 01:36:07 - J. van Brenkelen
  01:36:07 - 01:36:12 - C. Punt
  01:36:12 - 01:36:17 - J. van Brenkelen
  01:36:17 - 01:36:32 - G.N.J. van der Plas
  01:36:32 - 01:36:39 - J. van Brenkelen
  01:36:39 - 01:39:03 - A.M.J. Dingemans
  01:39:03 - 01:39:07 - J. van Brenkelen
  01:39:07 - 01:39:30 - C.L.F. Vermunt
  01:39:30 - 01:39:32 - A.M.J. Dingemans
  01:39:32 - 01:39:41 - J. van Brenkelen
  01:39:41 - 01:40:10 - J. Lems
  01:40:10 - 01:40:12 - J. van Brenkelen
  01:40:12 - 01:40:22 - C.L.F. Vermunt
  01:40:22 - 01:40:23 - J. van Brenkelen
  01:40:23 - 01:40:31 - J. Lems
  01:40:31 - 01:40:36 - J. van Brenkelen
  01:40:36 - 01:40:38 - J. van Brenkelen
  01:40:38 - 01:42:04 - A.M.J. Dingemans
  01:42:04 - 01:45:39 - J. van Brenkelen
 13. 8

  Het college informeert de commissie over actuele zaken die spelen binnen samenwerkingsverbanden waar de gemeente in deelneemt. Het college informeert de commissie met name over standpunten van het college namens de gemeente Moerdijk met betrekking tot hetgeen in bestuursvergaderingen aan de orde is geweest. De agenda’s van de gehouden vergadering zijn als bijlage aan de commissieagenda toegevoegd.

  01:42:12 - 01:45:39 - J. van Brenkelen
 14. 9

  01:42:19 - 01:45:39 - J. van Brenkelen