Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 18 april 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Moerdijkzaal

Voorzitter
Burgemeester A.J. Moerkerke
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling van de agenda van deze vergadering
 3. 3
  Spreekrecht inwoners
 4. 4

  Op 11 april 2024 is de geheimhouding op het agendapunt over de Kogelvangers uit de besloten raadsvergadering van 14 maart jl. opgeheven. Het deel van de besluitenlijst dat over dit agendapunt gaat, is daarmee openbaar geworden en toegevoegd ter vaststelling.

 5. 5
  Mededelingen
 6. 6

 7. 7
  A-stukken: voorstellen die zonder verdere discussie of stemverklaring worden aangenomen
 8. 7.1

 9. 7.3

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het gebruiken van de volledige overgangsperiode tot 2032 om tot een Gebiedsdekkend Omgevingsplan te komen.

 10. 7.4

  Voorgesteld besluit

  1. De Nota Kostenverhaal (bijlage 1) vast te stellen.


  2. Het college opdracht te geven tot de uitwerking van het investeringsprogramma Ruimtelijke Ontwikkeling en deze jaarlijks te actualiseren.


  Door veranderde kaders op gebied van wetgeving, beleid en gemeentelijke toekomstvisie is een herziening van het gemeentelijke kostenverhaal wenselijk. Het kostenverhaal is van toepassing op activiteiten (voornamelijk nieuwbouwontwikkelingen) die resulteren in door de gemeente te maken kosten (gebiedseigen en gebiedsoverstijgend). Deze kosten kan de gemeente verhalen op de initiatiefnemers van deze activiteiten. De Nota kostenverhaal is het logische gevolg van de op 1 januari 2024 in werking getreden Omgevingswet en de op 14 december 2023 door uw raad vastgestelde Omgevingsvisie 2040. De doelstelling van het kostenverhaal ligt dan ook in het realiseren van de ambities uit de Omgevingsvisie. Voor het verhaal van gebiedseigen kosten zijn duidelijke kaders geschapen in de wetgeving, waar dat voor gebiedsoverstijgende kosten doorgaans uitgewerkt moet worden. Het voorgestelde beleid is erop gericht om de externe dekking voor zogenaamde bovenwijkse voorzieningen en ruimtelijke ontwikkelingen te maximaliseren voor zover de wet daar ruimte toe biedt. Dit wordt bewerkstelligd door bij bovenwijkse voorzieningen maatwerk toe te passen en een investeringsprogramma voor ruimtelijke ontwikkelingen uit te werken en jaarlijks te actualiseren. Daarnaast zijn de methodieken zo ingericht dat de bijdragen ook publiekrechtelijk kunnen worden afgedwongen. Hierdoor worden risico’s beperkt en onderhandelingen vergemakkelijkt. Alternatieven leiden hoogstwaarschijnlijk tot een ongunstiger financieel resultaat voor de gemeente, en hebben voor zover voorzien kan worden geen significante voordelen.

 11. 7.5

  Vanuit goed werkgeverschap is het van belang dat werknemers worden beloond voor hetgeen van hen wordt verwacht aan taken om uit te voeren. Voor het bepalen van salaris wordt een functiewaarderingssysteem gehanteerd om zo onderbouwd naar zwaarte van het takenpakket van de functie medewerkers te belonen. Voor het bepalen van het salaris wordt de voor de gemeente Moerdijk vastgestelde conversietabel gehanteerd. Het landelijke profiel (taakbeschrijving) van de griffier is door de gemeenteraad in september 2023 vastgesteld. Wegens het ontbreken van een standaard HR21 normprofiel is een lokaal HR21 profiel met waardering opgesteld door een externe functiedeskundige. Na vaststelling hiervan door de raad kan tot indeling van de taakbeschrijving in dit HR21 profiel worden overgegaan en wordt de functionaris hierover geïnformeerd.

  Voorgesteld besluit

  Voorgesteld besluit
  1. Het lokaal beschreven HR21 griffierprofiel en waardering per 1-1-2024 vast te stellen; 
  2. Zonder reactie van de functionaris, na 4 weken over te gaan tot definitieve indeling in het lokale HR21 profiel griffier.

 12. 8
  B-stukken: voorstellen waar een of meer fracties een stemverklaring willen uitspreken en die verder zonder discussie worden aangenomen
 13. 8.1

  Voorgesteld besluit

  Voorgesteld besluit
  1. de ontvangen zienswijzen inzake het ontwerpbestemmingsplan ‘Markvelden Noord, Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel’ ontvankelijk te verklaren;
  2. in te stemmen met de Nota van beantwoording Zienswijzen Bestemmingsplan ‘Markvelden Noord, Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel’ (incl. de Staat van wijzigingen);
  3. het ontwerpbestemmingsplan ‘Markvelden Noord, Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel’ te Zevenbergen, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie “NL.IMRO.1709.BPZBMarkveldenN-BP30” gewijzigd vast te stellen met inachtneming van de Staat van wijzigingen;
  4. het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Markvelden Noord, Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel’ de navolgende planidentificatie te geven: NL.IMRO.1709.BPZBMarkveldenN-BP40;
  5. ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Markvelden Noord, Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel’ geen exploitatieplan vast te stellen.

 14. 9
  C-stukken: voorstellen waar nog een discussie over gevoerd zal worden en stukken die zonder voorafgaande commissiebehandeling zijn geagendeerd
 15. 9.1

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het uitwerken van een gymzaal met turndeel inclusief valkuil op het terrein bij basisschool de Regenboog in Zevenbergen, met als financieel kader het geraamde investeringsbedrag van € 3,3 mln.
  2. Bij de verdere uitwerking van het ontwerp voor de gymzaal ook de herinrichting van het onverharde buitenspeelterrein mee te nemen en hier te zoeken naar een optimaal bruikbare inrichting van de buitenruimte, passend binnen het gestelde financieel kader.

 16. 10
  D-stukken: benoemingen van personen waar schriftelijke stemming voor gehouden wordt
 17. 10.1

  De gemeenteraad is de werkgever van de medewerkers van de griffie. Om deze taak van werkgever goed te kunnen vervullen is een werkgeverscommissie in het leven geroepen. De werkgeverscommissie wordt gevormd door drie raadsleden uit drie verschillende fracties.
  Door het vertrek van mevrouw L. Ardon-Zagan op 14 maart jl. is een vacature ontstaan in de werkgeverscommissie. Mevrouw M.A. Pas wordt nu als nieuw lid voorgedragen.

  Voorgesteld besluit

  Mevrouw M.A. Pas (PvdA) te benoemen als lid van de werkgeverscommissie.

 18. 11
  Moties vreemd aan de orde
 19. 12
  Sluiting