Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 14 maart 2024

19:30 - 22:00

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:06:01 - 00:12:06 - A.J. Moerkerke
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:06:41 - 00:12:06 - A.J. Moerkerke
 3. 3
  D-stukken: benoemingen van personen waar schriftelijke stemming voor gehouden wordt
 4. 3.1

  00:06:46 - 00:12:06 - A.J. Moerkerke
  00:12:06 - 00:13:35 - C.L.F. Vermunt
  00:13:35 - 00:15:36 - L. Ardon-Zagan
  00:15:36 - 00:16:50 - A.J. Moerkerke
 5. 3.2

  De heer N.C. van Drimmelen komt als eerstvolgende van de lijst van het CDA in aanmerking om de opengevallen zetel door het vertrek van mevrouw Ardon-Zagan in te nemen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (7), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad besluit met algemene stemmen de heer N.C. van Drimmelen toe te laten tot raadslid van de gemeente Moerdijk.

  00:16:11 - 00:16:50 - A.J. Moerkerke
  00:16:50 - 00:17:49 - P. Stehouwer
  00:17:49 - 00:24:39 - A.J. Moerkerke
 6. 3.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (7), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad besluit met algemene stemmen om de heer A. Jlil toe te laten als burgerlid namens de fractie van Onafhankelijk Moerdijk.

  00:19:41 - 00:24:39 - A.J. Moerkerke
 7. 4

  00:24:08 - 00:24:39 - A.J. Moerkerke
 8. 5

  Besluit

  De besluitenlijst van 1 februari 2024 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:24:12 - 00:24:39 - A.J. Moerkerke
 9. 6

  00:24:32 - 00:24:39 - A.J. Moerkerke
  00:24:39 - 00:25:08 - G.J.M. Blom
  00:25:08 - 00:26:24 - A.J. Moerkerke
 10. 7

  Besluit

  De raad stemt in met de afdoeningswijze zoals opgenomen in de lijst van ingekomen stukken.

  00:25:10 - 00:26:24 - A.J. Moerkerke
 11. 8
  A-stukken: voorstellen die zonder verdere discussie of stemverklaring worden aangenomen
 12. 8.1

  In maart 2022 heeft de gemeenteraad een startdocument vastgesteld voor de woningbouwontwikkeling aan de oostzijde van Willemstad. Tevens is toen een intentieovereenkomst gesloten tussen ontwikkelaar Novaform en de gemeente waarin de bereidheid is uitgesproken om gezamenlijk de haalbaarheid te onderzoeken van woningbouw op de locatie “Willemstad Oost”.
  De ontwikkelaar is bereid om uitvoering te geven aan deze ontwikkeling, maar heeft de gemeente nodig voor de toepassing van de planologische procedure en planbegeleiding.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (7), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad besluit met algemene stemmen om

  1. Het haalbaarheidsdocument voor Willemstad Oost vast te stellen; 
  2. In te stemmen met de vertrouwelijke locatieontwikkelingsovereenkomst ten einde de samenwerking met ontwikkelaar, voor de ontwikkeling van Willemstad Oost tot woningbouwlocatie, vast te leggen. 
  3. De vertrouwelijke projectexploitatie voor de ontwikkeling vast te stellen. 
  4. Op basis van de projectexploitatie een krediet beschikbaar te stellen van €.1.250.000 en in de dekking te voorzien door: a. bijdrage van de projectontwikkelaar tot een bedrag van € 1.196.144; b. de algemene reserve in te zetten tot een bedrag van € 54.156. 
  5. Bij het afsluiten van de projectexploitatie een bedrag van € 450.000 toe te voegen aan de reserves. 
  6. Het college de opdracht te geven om binnen deze kaders het project verder gestalte te geven (go-besluit).
  00:25:14 - 00:26:24 - A.J. Moerkerke
 13. 8.2

  Het algemeen bestuur van de VRMWB adviseert de gemeenten om met Brabant Water een contract af te sluiten voor het onderhoud van ondergrondse brandkranen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (7), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad besluit met algemene stemmen om 

  1. Het onderhoud van de ondergrondse brandkranen binnen de gemeente Moerdijk ten behoeve van bluswatervoorziening te borgen door middel van het afsluiten van een contract met drinkwaterbedrijf Brabant Water en hiervoor vanaf 2024 een jaarlijks budget beschikbaar te stellen van € 43.420;
  2. Een krediet beschikbaar stellen van € 38.500 om bestrating aan te laten brengen rondom ondergrondse brandkranen in groenstroken en in het buitengebied; 
  3. De totale lasten in 2024 van € 43.420 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2024 en de totale lasten van € 45.730 (€ 43.420 onderhoud en € 2.310 jaarlijkse kapitaallasten) per jaar vanaf 2025 te verwerken in een sluitende (meerjaren)begroting 2025 en verder.
  00:25:26 - 00:26:24 - A.J. Moerkerke
 14. 8.3

  Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. In deze wet is de Wet voorkeursrecht gemeenten opgegaan. Dit heeft ook tot een kleine wijziging van de regels op dit gebied geleid.
  De intrekking van een gevestigd voorkeursrecht was voorheen een collegebevoegdheid. Onder de Omgevingswet is het nu de bevoegdheid geworden van het bestuursorgaan dat het voorkeursrecht vestigt. In het geval van de gemeente is dat bestuursorgaan de gemeenteraad.
  Het intrekken van het voorkeursrecht betekent dat de beperking van het eigendomsrecht wordt verwijderd. Dit is dus gunstig voor de eigenaar van een perceel. Deze intrekking is volgens de wet verplicht zodra het voorkeursrecht niet langer meer nodig is of niet langer voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Om deze procedure zo snel mogelijk te laten verlopen, is het mandateren van deze bevoegdheid aan het college wenselijk.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (7), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad besluit met algemene stemmen om mandaat te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders voor het intrekken van voorkeursrechten op grond van de Omgevingswet.

  00:25:30 - 00:26:24 - A.J. Moerkerke
 15. 8.4

  De planlocatie, het voormalige restaurant 7 Bergsche Hoeve, is gelegen in het buitengebied ten noorden van de kern Zevenbergen. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de transformatie van een leegstaand pand (restaurant met bedrijfswoning) naar een woonfunctie. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 30 november 2023 tot en met 10 januari 2024 voor een ieder ter visie gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. De gemeenteraad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (7), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad besluit met algemene stemmen om 

  1. Het ontwerpbestemmingsplan ''Schansdijk 3a Zevenbergen''(planidentificatie NL.IMRO.1709.BPZB-Schansdijk3a.BP30) ongewijzigd vast te stellen; 
  2. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.BPZBSchansdijk3a.BP30 naar NL.IMRO.1709.BPZB-Schansdijk3a.BP40.
  00:25:34 - 00:26:24 - A.J. Moerkerke
 16. 8.5

  De gemeente Moerdijk heeft in 2023 bij verschillende projecten kosten gemaakt betreffende het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn door derden (Waterschap Brabantse Delta en Port of Moerdijk in dit kader kosten gemaakt bij projecten van hen. De werkzaamheden waren uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk. De suppletie-uitkering bedraagt 68% van de gemaakte kosten. Hiervoor dient vóór 1 april 2024 een raadsbesluit te worden verzonden naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (7), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad besluit met algemene stemmen om 

  1. De uitgaven in 2023 in verband met het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog vast te stellen op € 961.227 exclusief btw;
  2. Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanvraag in te dienen voor een suppletie-uitkering uit het gemeentefonds ter hoogte van 68% van € 961.227 = € 653.634;
  3. Na definitieve toekenning van de suppletie-uitkering de gelden die betrekking hebben op projecten van derden aan resp. Waterschap Brabantse Delta en Port of Moerdijk beschikbaar te stellen.
  00:25:39 - 00:26:24 - A.J. Moerkerke
 17. 8.6

  Het college stelt de ontwerpregeling naar aanleiding van de wijzigingen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen vast en legt deze aan de raad voor om een zienswijze in te kunnen dienen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (7), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad besluit met algemene stemmen om in te stemmen met de ontwerpwijzigingen van de gemeenschappelijke regeling ICTWBW.

  00:25:45 - 00:26:24 - A.J. Moerkerke
 18. 8.7

  De Participatiewet wil meer mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk krijgen. Na een evaluatie bleek dat dit doel onvoldoende werd behaald. Als reactie hierop kondigde de Staatssecretaris het 'Breed Offensief'aan, wat leidde tot wijzigingen in de Participatíewet en aanpassingen van de Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Moerdijk.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (7), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad besluit met algemene stemmen om

  1. De Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Moerdijk vast te stellen en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 in werking te laten treden.
  2. De Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Moerdijk zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 21 november 2019 in te trekken per 1 januari 2024.
  00:25:53 - 00:26:24 - A.J. Moerkerke
 19. 9

  Niet van toepassing.

  00:25:57 - 00:26:24 - A.J. Moerkerke
 20. 10

  00:25:59 - 00:26:24 - A.J. Moerkerke
 21. 10.1

  Op 4 december 2023 ontving het college van de RWB het concept van de Strategische Agenda en bijbehorend Actieprogramma voor de periode 2024-2028. Hierin werd ons gevraagd om voor 1B maart 2024 onze zienswijze over de vernieuwde agenda en het actieprogramma kenbaar te maken. Het college stelt de gemeenteraad voor om in te
  stemmen met de door het college geformuleerde zienswijze op de Strategische Agenda en het Actieprogramma 2024-2028 van de Regio West-Brabant.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (7), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad besluit met algemene stemmen in te stemmen met de door het college geformuleerde zienswijze op de Strategische Agenda en het Actieprogramma 2024-2028 van de Regio West-Brabant. Op hoofdlijnen kan de zienwijze van het college samengevat worden in de navolgende onderdelen:
  1. In de Strategische Agenda ontbreekt een goede analyse en onderbouwing voor de keuzes en inzet op transities naar plantbased, circulaire economie en innovatieve economie. Ook ontbreekt de relatie met het leveren van een bijdrage aan Brede Welvaart.
  2. Actieprogramma is onvoldoende concreet over beoogde resultaten en de daarvoor benodigde ambtelijke capaciteit van deelnemende gemeenten.
  3. De meerjarenagenda op schaal van de RWB sluit niet aan bij de ontwikkelingen en transformatie naar regionale samenwerking op schaal van stedelijke regio’s en de werking volgens de methodiek van Daily Urban Systems.
  4. Er kan op dit moment nog geen integrale afweging plaatsvinden over middelen en taken voor het totaal aan regionale samenwerkingsverbanden. We vragen de RWB geen nieuwe taken te starten totdat eerdere taken afgestemd overgedragen kunnen worden aan de stedelijke regio’s.
  5. 2024 is een transitiejaar voor regionale samenwerking. We zien graag dat de regionale samenwerkingsverbanden in 2024 komen met een gezamenlijk meerjarenplan en -begroting voor regionale samenwerking op basis van werken, wonen en leven binnen het Daily Urban System en met betrekking tot grote transities.
  6. Wanneer er duidelijkheid is over de regionale overheidssamenwerking moet ook gekeken worden naar de aansluiting hierop en aanpassing van de triple helix samenwerking en rollen daarin voor RWB en REWIN. Verder kan een verbreding naar een zogenaamde multi helix samenwerking helpen in het verbeteren van de brede welvaart voor iedereen.
  7. Vacature directeur tijdelijk in te vullen met extra aandacht voor de overdracht van taken en transitie die de RWB doormaakt.
  8. In de zienswijze van Moerdijk de tekst onder het kopje ‘Regionale Samenwerking in Triple (of Multi) Helix’ te vervangen door:


  Nadat duidelijk is welke rol de RWB (of de taken van de RWB) binnen of naast de twee stedelijke regio’s kan vervullen, is er wat ons betreft ook ruimte voor een discussie over activiteiten, organisatie, relatie en/of de rollen van de Economic Board West-Brabant, RWB en REWIN in Multi Helix verband. De Economic Board West-Brabant is nu een Triple Helix samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Echter momenteel is deze entiteit wat ons betreft te dun bezet om een agenda over de toekomst van West-Brabant vast te stellen. Enerzijds vormen de vertegenwoordigers namens de ondernemers geen juiste afspiegeling van de huidige economie van West-Brabant zoals de branches agrarische sector, chemie, afval en logistiek. Anderzijds zijn wij van mening dat onderwijs niet alleen vanuit bestuurders maar juist ook als kennisinstelling en wetenschappelijk partner aangesloten moet zijn bij de board. Daarnaast zien we graag een verbreding van de samenwerking binnen de Economic Board West-Brabant naar een Multi Helix verband. Het inbedden van kennis en inzichten over bijvoorbeeld werknemers, inwoners, natuur, landbouw, of (geestelijke) gezondheidszorg binnen de Economic Board West-Brabant kan verfrissende en duurzame economische perspectieven opleveren. Daarbij willen we dan ook betrekken op welke wijze de verschillende deelnemers verantwoordelijk zijn en een bijdrage willen en kunnen leveren aan de economische ontwikkeling van de regio. Dat kan bijvoorbeeld een bijdrage zijn in de vorm van budget of menskracht. Wat ons betreft moet deze regionale Multi Helix samenwerking gezamenlijk een Strategische Actieagenda en meerjarenprogramma opleveren die inzicht geeft in het economisch perspectief en de bijdrage daardoor in brede welvaart voor iedereen.


  De raad besluit tevens om de zienswijze te delen met de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten binnen het RWB.

  00:26:01 - 00:26:24 - A.J. Moerkerke
  00:26:24 - 00:28:34 - G. Wiers
  00:28:34 - 00:30:41 - J. Lems
 22. 10.1.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (7), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  Het amendement is met 24 stemmen voor en 0 stemmen tegen aangenomen.

  Amendementen

  Titel
  Strategische agenda Regio West-Brabant
 23. 10.2

  Op 7 december 2023 is een brief ontvangen van de raad van Etten-Leur. De raad van Etten-Leur heeft besloten het initiatief te nemen om te komen tot het instellen van een gemeenschappelijke adviescommissie voor de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (RWB). Hiervoor is nodig dat alle gemeenteraden, waarvan de gemeente is aangesloten bij de RWB, dit verzoek ondersteunen.
  In de commissievergadering van 29 februari 2024 bleek geen meerderheid voor het instellen van een adviescommissie voor de Regio West-Brabant.

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (7), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)
  tegen
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3)

  Besluit

  De raad besluit met 17 stemmen voor van de fracties van Onafhankelijk Moerdijk, VVD, CDA, PvdA en de ChristenUnie en 7 stemmen tegen van de fracties van Moerdijk Lokaal, BBM/BBB en D66 om geen verzoek in te dienen bij de Regio West-Brabant voor het instellen van een adviescommissie.

  00:30:21 - 00:30:41 - J. Lems
  00:30:41 - 00:33:46 - A.J. Moerkerke
  00:33:46 - 00:34:09 - L. Schreuders
  00:34:09 - 00:37:16 - C. Punt
  00:37:16 - 00:38:54 - A.M.J. Dingemans
  00:38:54 - 00:39:40 - C.A.M. Damen
  00:39:40 - 00:41:26 - A.J. Moerkerke
 24. 11

  00:40:34 - 00:41:26 - A.J. Moerkerke
 25. 12

  00:40:36 - 00:41:26 - A.J. Moerkerke