Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 4 juli 2024

19:30 - 22:00

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Er zijn afmeldingen van de heren Punt, Tolu en Wiers en mevrouw Vermunt. De heer Çiçek komt later.

  00:04:35 - 00:05:45 - A.J. Moerkerke
 2. 2

  Besluit

  De heer Van der Linden stelt voor agendapunt 3.1, benoeming van een nieuwe wethouder, aan het einde van de vergadering te behandelen. 
  De raad gaat hiermee akkoord, waarmee agendapunt 3.1 wordt geagendeerd als punt 10b, na agendapunt 10.4. 
  De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld.

  00:05:34 - 00:05:45 - A.J. Moerkerke
  00:05:45 - 00:06:10 - E.P.H.J. van der Linden
  00:06:10 - 00:06:17 - A.J. Moerkerke
  00:06:17 - 00:06:24 - E.P.H.J. van der Linden
  00:06:24 - 00:06:42 - A.J. Moerkerke
  00:06:42 - 00:07:26 - L. Schreuders
  00:07:26 - 00:08:32 - A.J. Moerkerke
 3. 3

  De behandeling van dit agendapunt is doorgeschoven naar punt 10b.

 4. 4

  Er hebben zich twee insprekers aangemeld:

  • dhr. Koevermans over WMO
  • dhr. Manneke namens Hart voor Willemstad: over verkeersveiligheid i.v.m. de beoogde ontwikkelingen van het vakantiepark Bovensluis
  00:07:43 - 00:08:32 - A.J. Moerkerke
  00:08:32 - 00:14:08 - Inspreker
  00:14:08 - 00:14:15 - A.J. Moerkerke
  00:14:15 - 00:14:37 - J. Lems
  00:14:37 - 00:14:39 - A.J. Moerkerke
  00:14:39 - 00:15:31 - M.M.J. Willegers
  00:15:31 - 00:15:35 - Inspreker
  00:15:35 - 00:15:50 - M.M.J. Willegers
  00:15:50 - 00:15:55 - A.J. Moerkerke
  00:15:55 - 00:16:31 - M.A. Pas
  00:16:31 - 00:16:57 - Inspreker
  00:16:57 - 00:16:58 - A.J. Moerkerke
  00:16:58 - 00:17:09 - M.A. Pas
  00:17:09 - 00:17:11 - A.J. Moerkerke
  00:17:11 - 00:17:45 - P.E.C. Koomans-Schreuders
  00:17:45 - 00:17:46 - Inspreker
  00:17:46 - 00:17:48 - P.E.C. Koomans-Schreuders
  00:17:48 - 00:17:53 - Inspreker
  00:17:53 - 00:18:43 - P.E.C. Koomans-Schreuders
  00:18:43 - 00:19:07 - A.J. Moerkerke
  00:19:07 - 00:24:38 - Inspreker
  00:24:38 - 00:24:40 - A.J. Moerkerke
  00:24:40 - 00:25:14 - Inspreker
  00:25:14 - 00:25:22 - A.J. Moerkerke
  00:25:22 - 00:25:29 - J.G. Schreuders
  00:25:29 - 00:25:59 - Inspreker
  00:25:59 - 00:27:56 - A.J. Moerkerke
 5. 5

  00:26:11 - 00:27:56 - A.J. Moerkerke
 6. 5.1

  Besluit

  De besluitenlijst van 30 mei 2024 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:26:17 - 00:27:56 - A.J. Moerkerke
 7. 5.2

  Dit besluitenlijst is nog niet gereed en wordt vastgesteld in september 2024.

  Besluit

  De besluitenlijst van 27 juni 2024 wordt vastgesteld in de raad van 12 september 2024.

  00:26:27 - 00:27:56 - A.J. Moerkerke
 8. 6

  00:26:33 - 00:27:56 - A.J. Moerkerke
 9. 7

  Besluit

  De lijst van ingekomen stukken is vastgesteld.

  00:26:39 - 00:27:56 - A.J. Moerkerke
 10. 8

  00:26:50 - 00:27:56 - A.J. Moerkerke
 11. 8.1

  Momenteel heeft Aldi één winkel in Zevenbergen aan de Donk 12-14. Met een winkel vloer oppervlak van 754 m² is deze winkel te klein. De winkel voldoet niet meer aan de formule‐ uitgangspunten en is in de huidige vorm geen duurzame vestigingslocatie. Het winkelpand is geen eigendom van de Aldi, het wordt gehuurd. In het voorjaar van 2023 is dit project goedgekeurd door het college. Eind 2023 heeft de eerste projectvergadering plaatsgevonden met de initiatiefnemer waarin de projectscope is besproken. Het doel van het project is om de Aldi te Zevenbergen uit te breiden met ongeveer 600 m2 en daarmee een duurzame en toekomst bestendige winkellocatie te realiseren. Tevens omvat het project de herinrichting van de buitenruimte. Zo worden er parkeerplaatsen toegevoegd en wordt er een extra ontsluiting van de parkeergelegenheid gerealiseerd. De gemeenteraad stelt hierbij het startdocument, met daarin de kaders voor het haalbaarheidsonderzoek, vast.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (2), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (2), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (7), Stemming fractie PvdA (1), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten het startdocument ‘P213 Startdocument Aanpak De Donk/Aldi Zevenbergen’ vast te stellen.

  00:26:57 - 00:27:56 - A.J. Moerkerke
 12. 8.2

  Door de wet Goed Verhuurderschap vervalt onze verordening huisvesting arbeidsmigranten van rechtswege. Door deze wet is het niet meer mogelijk om een nieuwe uitvraag naar goede huisvestingsinitiatieven voor arbeidsmigranten te organiseren. Het heeft dan ook geen zin om een nieuwe regeling op te gaan stellen.
  Voorgesteld wordt om de regionaal opgestelde gespreksleidraad "gezonde woon- en leefomgeving arbeidsmigranten West-Brabant" als leidraad te gaan gebruiken voor nieuwe huisvesting arbeidsmigranten en de raad te vragen om voorgestelde verhuurverordening vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (2), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (2), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (7), Stemming fractie PvdA (1), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten:
  1. De verhuurverordening arbeidsmigranten Moerdijk vast te stellen.
  2. De verordening huisvesting arbeidsmigranten in te trekken.

  00:27:01 - 00:27:56 - A.J. Moerkerke
 13. 8.3

  De gemeenteraad stelt jaarlijks richtlijnen op waar de accountant bij de controle op de jaarrekening rekening mee moet houden. De raad kan daarbij voor de controle aandachtspunten c.q. speerpunten meegeven op voorstel van de auditcommissie. De accountant kan de controle op de speerpunten meenemen bij zijn interim-controle 2024 die start in het najaar of bij zijn jaarrekeningcontrole die hij uitvoert in het voorjaar 2025. De richtlijnen waar de accountant rekening mee moet houden, inclusief de benoemde speerpunten, worden jaarlijks vastgelegd in een controleprotocol. Dit controleprotocol zal begin 2025 worden vastgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (2), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (2), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (7), Stemming fractie PvdA (1), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten het navolgende aandachtspunt voor de accountantscontrole 2024 vast te stellen: Rechtmatigheidstoets op de aanbesteding van opdrachten op product basis en inhuuropdrachten van de inkoopopdrachten met een waarde onder de Europese aanbestedingsdrempels.

  00:27:04 - 00:27:56 - A.J. Moerkerke
 14. 8.4

  Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd, met als doelstelling het versterken van de democratische legitimatie. Met de wijziging zijn enkele nieuwe instrumenten in de Wgr geïntroduceerd om de gemeenteraden meer in positie te brengen. Het college heeft de raad toestemming gevraagd om de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen vast te stellen. Door wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen waren deze wijzigingen noodzakelijk. Voor de regeling RAV geldt dat er sprake is van een gedeelde bevoegdheid tussen college en raad. Daarom stelt het college de raad voor deze regeling vast te stellen voor zover het de bevoegdheid van de raad betreft.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (2), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (2), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (7), Stemming fractie PvdA (1), Stemming fractie VVD (4)

  Bijlagen

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten:
  1. het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen de onderstaande gemeenschappelijke regelingen te wijzigen;
  a. Beschermd Wonen
  b. Belastingsamenwerking West-Brabant
  c. Gemeentelijke gezondheidsdienst
  d. Geweld in afhankelijkheidsrelaties
  e. ICT-WBW
  f. Nazorg gesloten stortplaatsen
  g. Omgevingsdienst West-Brabant
  h. Regionale ambulancevoorziening; voor zover het de bevoegdheid van het college betreft
  i. Regionaal bureau leerplicht
  j. Regio West-Brabant
  k. Veiligheidsregio midden en west-brabant
  l. West-Brabants Archief
  m. Werkplein Hart van West-Brabant
  n. Werkvoorzieningschap
  2. de regeling RAV vast te stellen voor zover het de bevoegdheid van de raad betreft.

  00:27:08 - 00:27:56 - A.J. Moerkerke
 15. 8.5

  Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (RBL West-Brabant) heeft de 1e begrotingswijziging 2024 gestuurd aan het college en de gemeenteraad. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (2), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (2), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (7), Stemming fractie PvdA (1), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten:
  1. Geen zienswijze van de gemeente Moerdijk op de 1e begrotingswijziging 2024 in te dienen bij het gemeenschappelijk orgaan van de gemeenschappelijke regeling “Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten”.
  2. De extra kosten ad € 63.964 van de 1e begrotingswijziging 2024 ten laste te brengen van het budget leerplicht.

  00:27:13 - 00:27:56 - A.J. Moerkerke
 16. 8.6

  Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant heeft het voorlopig besluit genomen tot vaststelling van de begrotingswijziging 2024-1. Voordat genoemde begrotingswijziging definitief kan worden vastgesteld heeft de gemeenteraad van een binnen de Veiligheidsregio participerende gemeente het recht hier een zienswijze over in te dienen bij de Veiligheidsregio (Wet gemeenschappelijke regelingen; artikel 10 lid 5 en 6). Met dit raadsvoorstel wordt deze voorgestelde begrotingswijziging ter zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (2), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (2), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (7), Stemming fractie PvdA (1), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2024-1 van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant en het voorlopig besluit van het algemeen bestuur tot vaststelling hiervan te steunen;
  2. De verhoging van de deelnemersbijdrage met € 11.789 te verwerken in de gemeentelijke begroting van 2024 nadat het Algemeen Bestuur van de VRMWB de begrotingswijziging 2024-1 definitief heeft vastgesteld.

  00:27:18 - 00:27:56 - A.J. Moerkerke
 17. 8.7

  De gemeente Moerdijk maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB). Het algemeen bestuur van de VRMWB stelt om de vier jaar een nieuw dekkingsplan op. Dit plan maakt deel uit van het beleidsplan en beschrijft welke operationele prestaties de brandweer de komende jaren gaat leveren, welke taken ze uitvoeren en welke middelen ze inzetten om de (basis) brandweerzorg te leveren. Bij het vaststellen van het beleidsplan 2023-2027 is het oude dekkingsplan vastgesteld met de afspraak dat deze in 2024 vervangen wordt door een nieuw dekkingsplan volgens de nieuwe landelijk ingevoerde systematiek met gebiedsgerichte opkomsttijden. Het dekkingsplan is inmiddels vernieuwd. De raad is in de gelegenheid om voor 24 mei 2024 een zienswijze op het nieuwe dekkingsplan in te dienen. Het college stelt de raad voor om geen zienswijzen in te dienen tegen het Dekkingsplan 2024-2027 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (2), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (2), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (7), Stemming fractie PvdA (1), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten geen zienswijzen in te dienen tegen het dekkingsplan gebiedsgerichte opkomsttijden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2024-2027.

  00:27:24 - 00:27:56 - A.J. Moerkerke
 18. 8.8

  Om te komen tot een efficiënt beheer van de gewenste ICT infrastructuur als basis voor onze dienstverlening aan inwoners, verenigingen, instellingen en het bedrijfsleven, werken we met een aantal gemeenten en het werkplein samen in de Gemeenschappelijke Regeling ICT-samenwerking West-Brabant-West. Het Dagelijks Bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de begrotingswijziging 2024 toegestuurd en deelnemers in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Het college stelt de gemeenteraad voor om van deze gelegenheid geen gebruik te maken. De kostenstijging is namelijk verklaarbaar en wordt grotendeels veroorzaakt door stijging van de personeelskosten conform de CAO van in totaal 6 % en de hogere lasten voor de specifieke- en gemeenschappelijke infrastructuur

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (2), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (2), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (7), Stemming fractie PvdA (1), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging van ICT West-Brabant West.

  00:27:33 - 00:27:56 - A.J. Moerkerke
 19. 9

  Er zijn geen B-stukken.

  00:27:37 - 00:27:56 - A.J. Moerkerke
 20. 10

  00:27:39 - 00:27:56 - A.J. Moerkerke
 21. 10.1

  Het jaarverslag en de jaarrekening 2023 zijn het sluitstuk van de planning & control (P&C) cyclus 2023. In het jaarverslag en de jaarrekening wordt zowel beleidsmatig als financieel verantwoording afgelegd over 2023. De financiële uitkomst van de jaarstukken (na mutaties op de reserves) komt uit op een voordelig saldo van € 3,5 miljoen. Ten tijde van de 2e bestuursrapportage 2023 werd al een resultaat verwacht van € 3,5 miljoen. In verband met actualisering van de belangrijkste risico’s, wordt de buffer binnen de algemene reserve voor het weerstandsvermogen bepaald op € 17,7 miljoen. Daarnaast worden de geactualiseerde grondexploitaties vastgesteld. Voor de bestemming van het voordelige saldo wordt een afzonderlijk voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (2), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (2), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (7), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten:
  1. Het jaarverslag 2023 en de jaarrekening 2023 onder voorbehoud van een goedkeurende verklaring van de accountant vast te stellen; dit betekent dat zodra de goedkeurende verklaring van de accountant is ontvangen het jaarverslag 2023 en de jaarrekening 2023 definitief zijn vastgesteld; 
  2. In te stemmen met de in de jaarrekening opgenomen lasten en baten en de mutaties van de diverse reserves in 2023; 
  2A. In te stemmen met de extra dotatie van € 300.000 aan de voorziening onderhoud gebouwen in 2023; 
  3. De buffer binnen de algemene reserve voor het weerstandvermogen vast te stellen op een bedrag van € 17,7 miljoen; 
  4. In te stemmen met de geactualiseerde grondexploitaties.

  00:27:47 - 00:27:56 - A.J. Moerkerke
  00:27:56 - 00:33:10 - G. Vos
  00:33:10 - 00:33:25 - A.J. Moerkerke
  00:33:25 - 00:33:29 - G. Vos
  00:33:29 - 00:33:32 - A.J. Moerkerke
  00:33:32 - 00:37:27 - A.M.J. Dingemans
  00:37:27 - 00:37:53 - A.J. Moerkerke
  00:37:53 - 00:40:45 - L. Schreuders
  00:40:45 - 00:40:51 - A.J. Moerkerke
  00:40:51 - 00:40:56 - N.C. van Drimmelen
  00:40:56 - 00:43:24 - N.C. van Drimmelen
  00:43:24 - 00:43:31 - A.J. Moerkerke
  00:43:31 - 00:45:16 - M.M.J. Willegers
  00:45:16 - 00:45:22 - A.J. Moerkerke
  00:45:22 - 00:46:52 - J. van Brenkelen
  00:46:52 - 00:46:57 - A.J. Moerkerke
  00:46:57 - 00:52:56 - A.M.J. Dingemans
  00:52:56 - 00:52:58 - A.J. Moerkerke
  00:52:58 - 00:53:24 - N.C. van Drimmelen
  00:53:24 - 00:53:25 - A.J. Moerkerke
  00:53:25 - 00:55:37 - A.M.J. Dingemans
  00:55:37 - 00:55:43 - A.J. Moerkerke
  00:55:43 - 00:57:10 - G.J.M. Blom
  00:57:10 - 00:57:57 - A.J. Moerkerke
 22. 10.2

  De jaarrekening 2023 sluit met een voordelig resultaat van € 3.462.000. Dit resultaat is voorlopig afzonderlijk op de balans opgenomen onder het eigen vermogen. Via dit besluit wordt het jaarrekeningresultaat bestemd. Ten behoeve van de voortgang van een aantal overlopende zaken vanuit 2023 naar 2024 wordt gevraagd een bedrag van € 2.043.000 ten laste van het rekeningresultaat 2023 te brengen. Voor het restant (€ 1.419.000) wordt voorgesteld om dit toe te voegen aan de algemene reserve.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (2), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (2), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (7), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten:
  1. Ten laste van het jaarrekeningresultaat 2023 de volgende bedragen (opnieuw) beschikbaar te stellen in 2024: 
   a. € 320.000 voor watertaken (baggeren);
   b. € 300.000 voor implementatie omgevingswet, dit bedrag toe te voegen aan de reserve meerjarige uitgaven van incidentele aard en het krediet implementatie omgevingswet te verhogen met hetzelfde bedrag;
   c. € 300.000 voor compensatie energielasten;
   d. € 209.000 voor P-budget t.b.v. de versnelling woningbouwopgave;
   e. € 130.000 voor mobiliteitsvisie;
   f. € 92.000 voor scan inclusiviteit;
   g. € 77.000 voor versterking dienstverlening;
   h. € 55.000 voor arbeidsmigratie;
   i. € 50.000 voor voorbereidingskosten scholenontwikkeling Klundert;
   j. € 50.000 voor afhandeling energietoeslag;
   k. € 50.000 voor elektrische deelauto’s;
   l. € 48.000 voor hersteloperatie kinderopvangtoeslag;
   m. € 39.000 voor verbetering werkprocessen;
   n. € 37.000 voor uitwerking arbeidsmarktstrategie;
   o. € 30.000 voor digitalisering archieven; 
  2. De reeds bij de 2e bestuursrapportage 2023 beschikbaar gestelde budgetten in 2024 (€ 256.000) te dekken vanuit het jaarrekeningresultaat 2023;
  3. Het restant jaarrekeningresultaat 2023 van € 1.419.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

  00:57:41 - 00:57:57 - A.J. Moerkerke
  00:57:57 - 00:58:35 - L. Schreuders
  00:58:35 - 00:58:36 - A.J. Moerkerke
  00:58:36 - 01:00:00 - A.M.J. Dingemans
  01:00:00 - 01:00:41 - A.J. Moerkerke
 23. 10.3

  Het bestemmingsplan De Staalmeesters heeft als ontwerp van 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 ter inzage gelegen. In deze periode zijn twee zienswijzen ingediend. De gemeenteraad stemt in met de antwoorden hierop die in de Nota van Zienswijzen worden voorgesteld. De reacties leiden niet tot aanpassen in het plan. Toch besluit de gemeenteraad het plan gewijzigd vast te stellen, omdat artikel 12.3.1 overbodig is geworden. Dit artikel regelde dat de schuren op het perceel niet gesloopt mochten worden, zonder dat vooraf maatregelen waren genomen om de beschermde dieren die in deze bebouwing leefden, waren genomen. Inmiddels heeft het bevoegd gezag (de provincie Noord Brabant) een Natuurbeschermingswet vergunning verleend, waarin deze eisen zijn geregeld. Een deel van de maatregelen zijn ook al uitgevoerd door Dura Vermeer. Daarmee is dit artikel overbodig geworden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (2), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (2), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (7), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten:

  1. De ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan “De Staalmeesters Fijnaart” ontvankelijk te verklaren;
  2. In te stemmen met de inhoud van de bij dit voorstel behorende “Nota van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan De Staalmeesters Fijnaart d.d. maart 2024” en op basis hiervan de ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren;
  3. Artikel 12.3.1. uit het bestemmingsplan te schrappen, nu deze door verlening van een vergunning Natuurbeschermingswet overbodig is geworden;
  4. Het ontwerpbestemmingsplan De Staalmeesters Fijnaart (planidentificatie NL.IMRO.1709.BPFNDeStaalmeest-BP30 gewijzigd vast te stellen als gevolg van het schrappen van artikel 12.3.1;
  5. Ten behoeve van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
  6. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.BPFNDeStaalmeest-BP30 naar NL.IMRO.1709.BPFNDeStaalmeestBP40.
  01:00:22 - 01:00:41 - A.J. Moerkerke
  01:00:41 - 01:01:14 - A.M.J. Dingemans
  01:01:14 - 01:01:32 - A.J. Moerkerke
  01:01:32 - 01:01:55 - J. Lems
  01:01:55 - 01:02:00 - A.J. Moerkerke
  01:02:00 - 01:02:59 - P. Stehouwer
  01:02:59 - 01:03:02 - A.J. Moerkerke
  01:03:02 - 01:03:38 - N.C. van Drimmelen
  01:03:38 - 01:03:42 - A.J. Moerkerke
  01:03:42 - 01:08:02 - A.M.J. Dingemans
  01:08:02 - 01:08:10 - A.J. Moerkerke
  01:08:10 - 01:08:30 - N.C. van Drimmelen
  01:08:30 - 01:09:33 - A.J. Moerkerke
 24. 10.4

  In deze 1e bestuursrapportage 2024 rapporteert het college over de ontwikkelingen over de eerste maanden van 2024. In de rapportage zijn diverse ontwikkelingen met daaruit voortkomende financiële mutaties toegelicht. Door middel van dit raadsvoorstel worden deze mutaties aan de gemeenteraad voorgelegd. De financiële mutaties laten een nadeel zien van € 1,6 miljoen. Afgezet tegen het huidige (verwachte) begrotingsresultaat van € 2,1 miljoen voordelig, leiden deze mutaties na vaststelling door de gemeenteraad tot een op dit moment geschat begrotingsresultaat 2024 van € 0,5 miljoen voordelig. Verder wordt voorgesteld een aantal mutaties in investeringskredieten en een reserve door te voeren en de meerjarige effecten n.a.v. de actualisatie van de grondexploitaties te verwerken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (2), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (2), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (7), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Voorgesteld besluit

  Voorgesteld besluit 

  1. De begroting 2024 te wijzigen (conform de opgenomen toelichtingen in de 1e bestuursrapportage 2024) en onderstaande wijzigingen per programma vast te stellen, waarmee per saldo een nadelig effect van € 1.592.000 ontstaat op het verwachte begrotingsresultaat 2024: 


  (Bedragen x € 1.000) (-/- is voordelig) Wijziging 2024 

  • Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk € 12
  • Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk € 529
  • Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk € - 510
  • Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het écht nodig hebben € 2.636
  • Programma 5 Partnerschap en financiële paragraaf € - 1.075 Totaal € 1.592 

  2. Onderstaande investeringskredieten beschikbaar te stellen / aan te passen: (a) € 160.000 t.b.v. Kruispunt 0 (b) € 140.000 t.b.v. Vitale centra Fijnaart 
  3. De meerjarige effecten die voortkomen uit de actualisatie van de grondexploitaties voor de jaren 2025 (€ 116.000 voordelig), 2026 (€ 18.000 nadelig) en 2027 (€ 68.000 voordelig) ten gunste / ten laste te brengen van het begrotingsresultaat in die jaren. 
  4. Het saldo van de verwachte kosten en opbrengsten 2024 in het kader van de opvang van nieuwkomers te storten in de reserve Nieuwkomers, waarbij op basis van deze 1e bestuursrapportage een per saldo € 180.000 hogere storting in de reserve wordt verwacht.

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten:

  1. De begroting 2024 te wijzigen (conform de opgenomen toelichtingen in de 1e bestuursrapportage 2024) en onderstaande wijzigingen per programma vast te stellen, waarmee per saldo een nadelig effect van € 1.592.000 ontstaat op het verwachte begrotingsresultaat 2024: 
   (Bedragen x € 1.000) (-/- is voordelig) Wijziging 2024 
  • Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk € 12
  • Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk € 529
  • Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk € - 510
  • Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het écht nodig hebben € 2.636
  • Programma 5 Partnerschap en financiële paragraaf € - 1.075 Totaal € 1.592

  2. Onderstaande investeringskredieten beschikbaar te stellen / aan te passen: 
  (a) € 160.000 t.b.v. Kruispunt 0 
  (b) € 140.000 t.b.v. Vitale centra Fijnaart 
  3. De meerjarige effecten die voortkomen uit de actualisatie van de grondexploitaties voor de jaren 2025 (€ 116.000 voordelig), 2026 (€ 18.000 nadelig) en 2027 (€ 68.000 voordelig) ten gunste / ten laste te brengen van het begrotingsresultaat in die jaren. 
  4. Het saldo van de verwachte kosten en opbrengsten 2024 in het kader van de opvang van nieuwkomers te storten in de reserve Nieuwkomers, waarbij op basis van deze 1e bestuursrapportage een per saldo € 180.000 hogere storting in de reserve wordt verwacht.

  01:09:04 - 01:09:33 - A.J. Moerkerke
  01:09:33 - 01:12:22 - L. Schreuders
  01:12:22 - 01:12:25 - A.J. Moerkerke
  01:12:25 - 01:14:09 - N.C. van Drimmelen
  01:14:09 - 01:14:15 - A.J. Moerkerke
  01:14:15 - 01:15:19 - M.M.J. Willegers
  01:15:19 - 01:15:25 - A.J. Moerkerke
  01:15:25 - 01:16:30 - G. Vos
  01:16:30 - 01:16:33 - A.J. Moerkerke
  01:16:33 - 01:17:17 - J. van Brenkelen
  01:17:17 - 01:17:19 - A.J. Moerkerke
  01:17:19 - 01:17:28 - M.M.J. Willegers
  01:17:28 - 01:17:29 - A.J. Moerkerke
  01:17:29 - 01:17:40 - J. van Brenkelen
  01:17:40 - 01:17:47 - A.J. Moerkerke
  01:17:47 - 01:21:55 - A.M.J. Dingemans
  01:21:55 - 01:22:07 - A.J. Moerkerke
  01:22:07 - 01:26:20 - P.M. Joosten-Wesselius
  01:26:20 - 01:26:29 - A.J. Moerkerke
  01:26:29 - 01:27:08 - G.J.M. Blom
  01:27:08 - 01:27:16 - A.J. Moerkerke
  01:27:16 - 01:27:41 - L. Schreuders
  01:27:41 - 01:27:43 - A.J. Moerkerke
  01:27:43 - 01:28:00 - M.M.J. Willegers
  01:28:00 - 01:28:01 - A.J. Moerkerke
  01:28:01 - 01:28:15 - L. Schreuders
  01:28:15 - 01:28:16 - L. Schreuders
  01:28:16 - 01:28:25 - A.J. Moerkerke
  01:28:25 - 01:28:50 - N.C. van Drimmelen
  01:28:50 - 01:28:58 - A.J. Moerkerke
  01:28:58 - 01:29:22 - M.M.J. Willegers
  01:29:22 - 01:29:34 - A.J. Moerkerke
  01:29:34 - 01:29:47 - A.M.J. Dingemans
  01:29:47 - 01:29:50 - A.J. Moerkerke
  01:29:50 - 01:30:08 - G.J.M. Blom
  01:30:08 - 01:31:01 - A.J. Moerkerke
 25. 10.b

  De raad wordt voorgesteld de heer J. van Brenkelen te benoemen tot wethouder.

  Besluit

  De heren Van Drimmelen en Willegers worden benoemd als stemcommissie. 
  De heer Lems draagt namens Onafhankelijk Moerdijk de heer Van Brenkelen voor als wethouderskandidaat. De commissie geloofsbrieven, bestaande uit de heren Çiçek en Stehouwer en mevrouw Den Ridder, hebben geloofsbrieven beoordeeld en akkoord bevonden.


  Na een anonieme schriftelijke stemming besluit de raad met 7 stemmen voor en 14 stemmen tegen om de heer Van Brenkelen niet te benoemen tot wethouder.

  01:30:42 - 01:31:01 - A.J. Moerkerke
  01:31:01 - 01:31:33 - J. Lems
  01:31:33 - 01:32:16 - A.J. Moerkerke
  01:32:16 - 01:32:56 - P. Stehouwer
  01:32:56 - 01:33:03 - A.J. Moerkerke
  01:33:07 - 01:34:36 - A.J. Moerkerke
  01:35:10 - 01:35:20 - A.J. Moerkerke
  01:36:08 - 01:36:43 - A.J. Moerkerke
  01:46:19 - 01:46:21 - A.J. Moerkerke
  01:46:21 - 01:46:27 - M.M.J. Willegers
  01:46:27 - 01:47:02 - A.J. Moerkerke
 26. 11

  01:30:29 - 01:31:01 - A.J. Moerkerke
  01:31:01 - 01:31:33 - J. Lems
  01:31:33 - 01:32:16 - A.J. Moerkerke
  01:32:16 - 01:32:56 - P. Stehouwer
  01:32:56 - 01:33:03 - A.J. Moerkerke
  01:33:07 - 01:34:36 - A.J. Moerkerke
  01:35:10 - 01:35:20 - A.J. Moerkerke
  01:36:08 - 01:36:43 - A.J. Moerkerke
  01:46:19 - 01:46:21 - A.J. Moerkerke
  01:46:21 - 01:46:27 - M.M.J. Willegers
  01:46:27 - 01:47:02 - A.J. Moerkerke
 27. 11.1

  Besluit

  De motie wordt ingetrokken.

  Moties

  Titel
  Motie BBM Schone Lucht Akkoord
  01:46:52 - 01:47:02 - A.J. Moerkerke
  01:47:02 - 01:50:50 - P. Stehouwer
  01:50:50 - 01:51:06 - A.J. Moerkerke
  01:51:06 - 01:51:13 - N.C. van Drimmelen
  01:51:13 - 01:53:27 - E.P.H.J. van der Linden
  01:53:27 - 01:53:29 - A.J. Moerkerke
  01:53:29 - 01:54:21 - N.C. van Drimmelen
  01:54:21 - 01:54:37 - J. Lems
  01:54:37 - 01:54:43 - A.J. Moerkerke
  01:54:43 - 01:54:55 - B. Çiçek
  01:54:55 - 01:55:02 - A.J. Moerkerke
  01:55:02 - 01:58:17 - G.J.M. Blom
  01:58:17 - 01:58:30 - A.J. Moerkerke
  01:58:30 - 01:58:52 - H.M. den Ridder-Van Oers
  01:58:52 - 01:58:54 - A.J. Moerkerke
  01:58:54 - 01:59:31 - P. Stehouwer
  01:59:31 - 01:59:42 - A.J. Moerkerke
  01:59:42 - 02:00:07 - G.J.M. Blom
  02:00:07 - 02:01:49 - A.J. Moerkerke
 28. 12

  02:00:14 - 02:01:49 - A.J. Moerkerke