Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 14 december 2023

19:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Burgemeester A.J. Moerkerke
Toelichting

Let op: de vergadering begint om 19.00 uur!

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Er wordt een moment stilte in acht genomen in verband met het overlijden van de heer Fakkers, oud wethouder en oud raadslid. Hij overleed op 10 november 2023.

  00:17:09 - 00:18:57 - A.J. Moerkerke
 2. 2

  De heer Wiers doet het verzoek om agendapunt 9.1 havenverordening haven en industrieterrein Moerdijk door te schuiven naar de raad van 1 februari 2024. Na de toezegging van de portefeuillehouder dat er in Q1 van 2024 een informatiebijeenkomst wordt gehouden over de havenverordening, blijft het onderwerp op de agenda staan.


  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:18:47 - 00:18:57 - A.J. Moerkerke
  00:18:57 - 00:20:25 - G. Wiers
  00:20:25 - 00:21:24 - A.J. Moerkerke
  00:21:24 - 00:21:38 - J. Lems
  00:21:38 - 00:21:58 - A.J. Moerkerke
  00:21:58 - 00:22:19 - G. Wiers
  00:22:19 - 00:23:02 - A.J. Moerkerke
  00:23:02 - 00:23:08 - G. Wiers
  00:23:08 - 00:26:34 - A.J. Moerkerke
 3. 3

  00:23:25 - 00:26:34 - A.J. Moerkerke
 4. 3.1

  De rekenkamer is een van de controlerende instrumenten die de raad tot zijn beschikking heeft. Op 1 januari 2024 dient elke gemeente een actieve rekenkamer te hebben. In het najaar van 2023 heeft de sollicitatieprocedure plaatsgevonden. De selectiecommissie stelt voor de heer I.L.J.C. Konings te benoemen tot voorzitter en mevrouw R.J.L. Linck en de heer J.G.S. van der Tak te benoemen tot leden van de rekenkamer Moerdijk

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad besluit met algemene stemmen:
  1. De heer I.L.J.C. Konings te benoemen tot voorzitter van de rekenkamer Moerdijk. 
  2. Mevrouw R.J.L. Linck en de heer J.G.S. van der Tak te benoemen tot leden van de rekenkamer Moerdijk.

  De heren Konings en Van der Tak en mevrouw Linck leggen de belofte af.

  00:23:30 - 00:26:34 - A.J. Moerkerke
  00:27:08 - 00:27:43 - A.J. Moerkerke
 5. 4

  De heer Magielse spreekt in namens Karnavalsstichting De Deurzetters en Stichting Promotie Carnaval, Standdaarbuiten. Hij spreekt in over de problemen bij het aanvragen van vergunningen voor evenementen.

  00:27:11 - 00:27:43 - A.J. Moerkerke
  00:27:43 - 00:33:52 - Inspreker
  00:33:52 - 00:34:09 - A.J. Moerkerke
  00:34:09 - 00:34:34 - J. Lems
  00:34:34 - 00:35:51 - Inspreker
  00:35:51 - 00:35:55 - A.J. Moerkerke
  00:35:55 - 00:36:20 - E.P.H.J. van der Linden
  00:36:20 - 00:37:02 - Inspreker
  00:37:02 - 00:37:09 - E.P.H.J. van der Linden
  00:37:09 - 00:37:49 - Inspreker
  00:37:49 - 00:37:52 - E.P.H.J. van der Linden
  00:37:52 - 00:38:13 - Inspreker
  00:38:13 - 00:38:15 - E.P.H.J. van der Linden
  00:38:15 - 00:38:21 - A.J. Moerkerke
  00:38:21 - 00:38:31 - H.M. den Ridder-Van Oers
  00:38:31 - 00:39:32 - Inspreker
  00:39:32 - 00:39:37 - A.J. Moerkerke
  00:39:37 - 00:39:49 - C.L.F. Vermunt
  00:39:49 - 00:40:47 - Inspreker
  00:40:47 - 00:40:52 - A.J. Moerkerke
  00:40:52 - 00:41:17 - B. Çiçek
  00:41:17 - 00:42:08 - Inspreker
  00:42:08 - 00:42:11 - B. Çiçek
  00:42:11 - 00:42:44 - Inspreker
  00:42:44 - 00:42:45 - B. Çiçek
  00:42:45 - 00:42:49 - A.J. Moerkerke
  00:42:49 - 00:42:56 - B. Çiçek
  00:42:56 - 00:43:19 - Inspreker
  00:43:19 - 00:43:34 - A.J. Moerkerke
  00:43:34 - 00:43:39 - J.G. Schreuders
  00:43:39 - 00:44:05 - Inspreker
  00:44:05 - 00:46:07 - A.J. Moerkerke
 6. 5

  Besluit

  De besluitenlijst van 2 november 2023 wordt gewijzigd vastgesteld.
  De besluitenlijst van 9 november 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:45:19 - 00:46:07 - A.J. Moerkerke
  00:46:07 - 00:55:42 - C.J.A. van Dorst
 7. 6

  Wethouder van Dorst heeft de volgende mededelingen:
  - De Provincie heeft een positief besluit genomen over het toezicht op de gemeente naar aanleiding van de beoordeling van de financiële stukken. Het repressief toezicht wordt van toepassing.
  - Een bureau heeft alle gemeenten financieel onder de loep genomen op basis van een vijftal criteria. De gemeente Moerdijk heeft een 10 gekregen.

  00:45:59 - 00:46:07 - A.J. Moerkerke
  00:46:07 - 00:55:42 - C.J.A. van Dorst
 8. 7

  Besluit

  De raad stemt in met de wijze van afdoening van de ingekomen stukken zoals voorgesteld op de lijst van ingekomen stukken.

 9. 8
  A-stukken: voorstellen die zonder verdere discussie of stemverklaring worden aangenomen
 10. 8.1

  De gemeente Moerdijk heeft een integraal beleidskader voor het beheer van de openbare ruimte. (Effect gestuurd beheer 2017). Vanuit dit beleidskader worden beheerplannen opgesteld voor alle onderdelen in de openbare ruimte. Eind 2020 is er een beheerplan civiele kunstwerken vastgesteld met voornamelijk bruggen die een onderhoud en vervangsopgave nodig hadden. Dit plan is een aanvulling op de reeds ingezette inhaalslag waarin alle grote voornamelijk waterbouwkundige objecten zoals diepwanden, damwanden, steigers en aanmeervoorzieningen in beeld zijn gebracht. De cultuurhistorische objecten zoals kademuren en bastions worden via een apart voorstel aan de raad aangeboden omdat hier een andere aanpak voor nodig is dan bij de meer functionele objecten.
  De belangrijkste opgave is het borgen van de veiligheid, naast het voorkomen van kapitaalvernietiging door niet tijdig uitvoeren van onderhoud. Met andere woorden we willen voorkomen dat objecten voor het einde van hun technische levensduur vervangen moeten worden en dat we daarom onverwacht hoge kosten moeten maken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten:
  1. Het beheerplan waterbouwkundige objecten 2024-2028 vast te stellen;
  2. Ten behoeve van het onderhoud van de waterbouwkundige objecten een voorziening in te stellen;
  3. Vanaf 2024 een budget beschikbaar te stellen voor inspecties van € 52.000 per jaar;
  4. Eenmalig in 2023 een bedrag in deze voorziening te storten van € 307.500 en vanaf 2024 jaarlijks een bedrag te doteren aan de voorziening van € 280.250 per jaar;
  5. De totale lasten voor 2023 van € 307.500 en voor 2024 en verder van € 332.250 verder te dekken uit de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen.

 11. 8.2

  Gemeente Moerdijk heeft als eigenaar de wettelijke verantwoordelijkheid om de Rijksmonumenten in de gemeente te beheren en te onderhouden. De raad wordt gevraagd het beheerplan gemeentelijk vastgoed 2024-2028, inclusief de bijbehorende onderhoudsplannen 2024-2033 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten: 

  1. Het beheerplan gemeentelijk vastgoed 2024-2028 vaststellen, inclusief de bijbehorende onderhoudsplannen 2024-2033; 
  2. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud gebouwen vanaf 2024 vaststellen op € 1.589.393; 
  3. Ten behoeve van het beheer en onderhoud van de (Rijks)monumentale objecten een voorziening instellen; 
  4. Eenmalig in 2023 een bedrag in deze voorziening storten van € 132.500 en vanaf 2024 jaarlijks een bedrag doteren aan de voorziening van € 289.637 per jaar; 
  5. Vanaf 2024 een budget beschikbaar stellen voor inspectie van de (Rijks)monumentale objecten van € 15.000 per jaar; 
  6. Structurele uitbreiding van het cluster Vastgoed (team REO) vanaf 2024 ten behoeve van het beheer van de (Rijks)monumentale objecten met 0,5 FTE; 
  7. Een krediet van € 650.000 beschikbaar stellen voor het restaureren van de kademuren rondom bastion Groningen in Willemstad; 
  8. De totale extra lasten van € 132.500 in 2023, € 264.600 voor 2024 en € 309.600 voor 2025 en verder te dekken uit de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen en het restant van € 35.000 in 2023, € 28.400 in 2024 en € 5.400 in 2025 en verder vrij te laten vallen uit de stelpost nieuw beleid ten gunste van het begrotingsresultaat in het betreffende jaar.
 12. 8.3

  De Financiële verordening gemeente Moerdijk (art. 6 lid 1) schrijft voor dat het college de raad met de 2e bestuursrapportage informeert over de realisatie van de begroting over de eerste 8 maanden van het lopende boekjaar. Hierbij wordt op programmaniveau, zowel beleidsmatig als financieel, gerapporteerd over ontwikkelingen en afwijkingen van de begroting. Met deze 2e bestuursrapportage 2023 verstrekt het college aan de raad inzicht in hoe de uitvoering van de (beleids)begroting 2023 verloopt en hoe het jaar 2023 vermoedelijk financieel wordt afgesloten. De raad wordt gevraagd in te stemmen met een aantal wijzigingen op de begroting 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten:
  1. De begroting 2023 te wijzigen, waarbij de mutatie per programma overeenkomt met de toelichting per programma in de 2e bestuursrapportage 2023 en de programmatotalen na wijziging volgens de tabel in het raadsvoorstel.
  2. Onderstaande eerder beschikbaar gestelde kredieten aan te passen: 
  (a) Het krediet Nieuwbouw de Hoeksteen ZvbH te verhogen met € 130.000 als gevolg van de indexering van de normbedragen voor onderwijshuisvesting. 
  (b) Het krediet vervanging vrachtauto 2021 te verhogen met € 25.000 als gevolg van de prijsstijgingen op voertuigen. 
  (c) Het krediet vervanging pick-up 2023 te verhogen met € 33.000 als gevolg van de prijsstijgingen op voertuigen en de vervanging door een 4x4 vanwege de bredere inzetbaarheid bij de gladheidsbestrijding en de consignatiedienst. 
  3. De meerjarige effecten die voortkomen uit de actualisatie van de grondexploitaties voor de jaren 2024 (€ 134.000 nadelig), 2025 (€ 69.000 voordelig), 2026 (€ 16.000 voordelig) en 2027 (€ 87.000 voordelig) ten gunste / ten laste te brengen van het begrotingsresultaat in die jaren. 
  4. De eerder beschikbaar gestelde dekking van eenmalige middelen voor het project Zevenbergen-Oost vanuit de algemene reserve onder te brengen in de reserve meerjarige uitgaven van incidentele aard (€ 1.155.000). 
  5. De eerder beschikbaar gestelde dekking van de eenmalige middelen voor de omgevingswet in 2023 vanuit de exploitatie onder te brengen in de reserve meerjarige uitgaven van incidentele aard (€ 130.000). 
  6. De bestemmingsreserve energietransitie op te heffen. 
  7. Vooruitlopend op de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2023 in te stemmen met het in 2024 inzetten van onderstaande niet bestede middelen: 
  (a) € 150.000 Verbetering werkprocessen 
  (b) € 90.000 Digitalisering archieven 
  (c) € 65.000 Inrichting van het klimaatbos A17, met als gedeeltelijke dekking de bijdrage van waterpartners van € 49.000. 
  (d) € 1.463.000 Huisvesting arbeidsmigranten, met als dekking de te ontvangen subsidie van € 1.463.000 
  (e) € 50.000 Pilot Wijk GGZ-er, met als dekking € 50.000 vanuit de reserve sociaal domein. 
  8. In te stemmen met de volgende reservemutaties bij het opstellen van de jaarrekening 2023: 
  (a) Het saldo van lasten en baten van de meerjarige uitgaven van incidentele aard in 2023 te onttrekken uit/ toe te voegen aan de reserve meerjarige uitgaven van incidentele aard. 
  (b) Het saldo van lasten en baten van het project geluidsmaatregelen HSL-Zuid te onttrekken uit/ toe te voegen aan de reserve geluidsanering HSL-Zuid. 
  (c) Het saldo van de geraamde toevoeging op basis van het onderwijshuisvestingsplan en de werkelijke kapitaallasten en overige uitgaven voor inrichting/tijdelijke huisvesting t.b.v. het onderwijs in 2023 te onttrekken uit/ toe te voegen aan de reserve huisvesting onderwijs. 
  (d) Het saldo van lasten en baten in het kader van de opvang van nieuwkomers te onttrekken uit/ toe te voegen aan de reserve opvang nieuwkomers. 
  (e) De algemene reserve aan te wenden gelijk aan het bedrag dat in 2023 wordt besteed aan die specifieke onderwerpen waarvoor eerder door uw raad in dekking vanuit de algemene reserve is voorzien. 
  (f) Op basis van de werkelijke hoogte van de winstnemingen van de grondexploitaties het daarmee corresponderende deel te storten in de reserve Grondexploitaties. 
  (g) De reserve sociaal domein aan te wenden gelijk aan het bedrag dat in 2023 wordt besteed aan die specifieke onderwerpen waarvoor eerder door uw raad in dekking vanuit de reserve sociaal domein is voorzien. 
  (h) De bruto reserves en de reserve maatschappelijk nut aan te wenden gelijk aan de afschrijvingslasten die in 2023 verantwoord worden voor die specifieke afgesloten investeringen waarvoor eerder door uw raad in dekking vanuit deze reserves is voorzien. 
  (i) De kosten voor geluidsaneringsmaatregelen in 2023 te dekken uit de reserve geluidsaneringsmaatregelen. 
  (j) De aankoopkosten die boven de taxatiewaarde uitkomen van de strategische verwervingen in 2023 te dekken uit de reserve strategische verwervingen. 
  (k) De in 2023 ontvangen bijdragen voor bovenwijkse voorzieningen en ruimtelijke ontwikkeling te storten in de reserves bovenwijkse voorzieningen en ruimtelijke ontwikkeling

 13. 8.4

  Op 1 juli 2022 is de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) gewijzigd. Met deze wijziging is beoogd om de betrokkenheid van volksvertegenwoordigers (gemeenteraden, provinciale staten) bij het bestuur van een Gemeenschappelijke Regeling (GR) te verbeteren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten geen zienswijze te geven op de concept wijzigingsregeling Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk

 14. 8.5

  Het doel van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) is het waarborgen van de integriteit van het bestuursorgaan en het voorkomen van onbewust faciliteren van criminele activiteiten. De Wet Bibob geeft gemeenten eigen beleidsruimte bij de besluitvorming omtrent het toepassen van de uit deze wet voortvloeiende bevoegdheden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten:
  1. Structureel 0,6 fte beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de extra taken die voortvloeien uit de geactualiseerde beleidsregel;
  2. Deze lasten te verwerken in een sluitende (meerjaren)begroting 2024 en verder.

 15. 8.6

  Het griffieplan dat in 2021 is vastgesteld verdient een update. In dit griffieplan worden de taken en activiteiten voor de komende jaren op een rij gezet.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten het werkplan griffie 2023 – 2026, zoals bijgevoegd in de gewaarmerkte bijlage, vast te stellen.

 16. 8.7

  Als gevolg van de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording door het college, die voortkomt uit de Wet versterking decentrale rekenkamers, is actualisatie van de Controleverordening (213 Gemeentewet) noodzakelijk.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten: 
  1. De Controleverordening gemeente Moerdijk vast te stellen; 
  2. De verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Moerdijk 2004 (controleverordening) in te trekken

 17. 8.8

  Bij de wijziging van de Financiële verordening in 2022 is aangegeven dat als gevolg van de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording de Financiële verordening op korte termijn nog een keer moet worden aangepast. Inmiddels is het wetsvoorstel voor de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording definitief en dient de aanpassing plaats te vinden. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de nieuwe financiële verordening.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten:
  1. Verordening financieel beleid, beheer en organisatie van de gemeente Moerdijk (Financiële verordening) vast te stellen; 
  2. De Financiële verordening gemeente Moerdijk vastgesteld op 3 februari 2022 in te trekken.

 18. 8.9

  De raad wordt voorgesteld de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te wijzigen. Als gevolg van het in werking treden van de Omgevingswet komt een aantal wetten te vervallen of wordt opgenomen in de Omgevingswet of een hierop gebaseerd besluit. Dit heeft gevolgen voor enkele artikelen en verwijzingen in artikelen, in de APV.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te wijzigen in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 19. 8.10

  Jaarlijks wordt door de Veiligheidsregio een begroting opgesteld voor het komende jaar. Deze begroting wordt voor zienswijze aangeboden aan het college en de raden van de binnen de Veiligheidsregio participerende gemeenten. Na verwerking van de zienswijzen stelt het algemeen bestuur de begroting definitief vast. Wanneer zich gedurende het jaar onverwachte situaties voordoen die (significante) invloed hebben op de lopende begroting doet de Veiligheidsregio een beargumenteerd voorstel voor een begrotingswijziging. Dit is nu aan de orde.


  In de begrotingswijziging 2023-2 zijn vooral wijzigingen verwerkt die geen invloed hebben op de gemeentelijke bijdrage voor Moerdijk.


  Met het voorleggen van de begrotingswijziging 2023-2 aan de gemeenteraad voldoet de VRMWB aan hetgeen gesteld is in de Wet gemeenschappelijke regelingen.
  Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de begrotingswijziging in bijlage 1.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023-2 van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant en het voorlopig besluit van het algemeen bestuur tot vaststelling hiervan te steunen.

 20. 8.11

  Doordat de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt, moeten we de bestaande regels voor vergunningen, toezicht en handhaving aanpassen. De huidige wet die als basis dient voor deze regels, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, komt te vervallen. We stellen nu voor om de regels aan te passen zodat ze passen bij de nieuwe Omgevingswet.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten: 

  1. De Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Moerdijk vast te stellen. 
  2. De Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht in te trekken (vastgesteld op 7 december 2017).
 21. 8.12

  Op 1 januari 2024 worden nieuwe regels van kracht met betrekking tot nadeelcompensatie. Op dezelfde datum, 1 januari 2024, treedt ook de Omgevingswet in werking. De raad wordt gevraagd een verordening vast te stellen over de afhandeling van verzoeken om nadeelcompensatie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten de nadeelcompensatieverordening vast te stellen.

 22. 8.13

  Als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt er een aantal wetten te vervallen of wordt opgenomen in de Omgevingswet of een hierop gebaseerd besluit. Dit heeft gevolgen voor enkele artikelen in de Afvalstoffenverordening. Het betreft op dit moment nog geen inhoudelijke wijziging.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten de Afvalstoffenverordening te wijzigen in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 23. 8.14

  De raad wordt voorgesteld financiële middelen vrij te maken om een aantal kazernes aan te kunnen passen aan de hedendaagse eisen omtrent veiligheid en duurzaamheid.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten:

  1. De noodzakelijke aanpassingen conform de arbeidsomstandighedenwet en groot onderhoud van brandweerkazernes binnen de gemeente Moerdijk uit te voeren;
  2. Hiervoor in 2024 een budget beschikbaar te stellen van € 728.000 en de algemene reserve aan te wenden ter dekking van deze kosten.
 24. 8.15

  De gemeente Moerdijk wil een extra impuls geven aan het culturele en erfgoedleven in Moerdijk, een voornemen dat in 2022 in het Bestuursakkoord is vastgelegd:
  Cultuur & (monumentaal) erfgoed
  ‘We koesteren ons cultureel erfgoed en ons verenigingsleven. De komende 4 jaar komt er een breed cultuurbeleid gericht op de eigen inwoners en leggen we de verbinding naar toerisme. In de ontwikkeling van dit beleid betrekken we ook de mogelijkheid van de ontwikkeling van ons erfgoed. We hebben hier € 100.000 per jaar voor nodig.’
  Najaar 2022 zijn de voorbereidingen gestart om dit deel van het Bestuursakkoord uit te voeren en tot een cultuur- en erfgoednota te komen.
  Met deze nota stelt de gemeente de ambities, doelen en acties vast voor de komende jaren op het gebied van cultuur en erfgoed. Het geeft een antwoord op de vraag wat voor een gemeente Moerdijk over vier jaar wil zijn op het terrein van erfgoed en cultuur.
  De cultuur- en erfgoednota moet inwoners, bedrijven en organisaties duidelijkheid geven wat de kaders zijn van het cultuur- en erfgoedbeleid en welke financiële regelingen daarbij horen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten:
  1. De cultuur- en erfgoednota `De kracht van cultuur en erfgoed benutten’ vast te stellen en in te laten gaan per 1 januari 2024, met een looptijd van vier jaar; 
  2. Voor de uitvoering een bedrag van € 127.000 per jaar beschikbaar te stellen en voor € 100.000 te dekken uit de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen, en het restant van € 27.000 per jaar te verwerken in een sluitende (meerjaren)begroting 2024 en verder.

 25. 8.16

  Tijdens de raadsvergadering in april 2021 heeft de raad besloten om het voorkeursscenario – vervangende nieuwbouw van de Niervaert zonder instructiebad – uit te werken. Tijdens deze vergadering is tevens de motie aangenomen dat het uitwerken van het voorkeursscenario voor complex de Niervaert geen consequenties heeft voor de toekomst van de andere drie zwembaden. Bij de uitwerking van het raadsvoorstel heeft het college in het najaar van 2022 geconcludeerd dat het raadsvoorstel dit niet los kan worden gezien van de motie, vanwege de landelijke en gemeentelijke ontwikkelingen rondom maatschappelijke accommodaties. Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van 17 november 2022 is daarom aangegeven dat er integraal naar het zwemvoorzieningenniveau in de gehele gemeente Moerdijk zal worden gekeken. Via een uitgebreide verkenning van uiteenlopende toekomstperspectieven en na ampele consultatie van alle stakeholders is uiteindelijk tot het nu voorliggende voorstel gekomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten:
  1. De nieuwbouw van De Niervaert op huidige locatie in Klundert verder uit te werken, door:
  a. Het opstellen van een startdocument, schetsontwerp, voorlopig ontwerp en kostenraming;
  b. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 1.275.000;
  c. Deze voorbereidingskosten als onderdeel van de totale investeríng te activeren.


  2. Verduurzamings- en exploitatieplan met een perspectief voor 25 jaar voor De Oester in Fijnaart uit te werken;
  a. Uitwerken van het verduurzamings- en exploitatieplan met bijbehorende investering en de impact op de verwachtte exploitatiebijdrage;
  b. Budget voor de uitwerking van het verduurzamings- en exploitatieplan van De Oester beschikbaar te stellen van € 65.000;
  c. De algemene reserve aan te wenden tot een bedrag van € 65.000 ter dekking van deze kosten;
  d. De intentie uit te spreken om overeenkomst met De Oester te verlengen na 31-12-2025 voor 10 jaar.


  3. Verduurzamings- en exploitatieplan met een perspectief voor 25 jaar voor De Bosselaar in Zevenbergen uit te werken;
  a. Uitwerken van het verduurzamings- en exploitatieplan met bijbehorende investering en de impact op de verwachtte exploitatiebijdrage;
  b. Budget voor de uitwerking van het verduurzamings- en exploitatieplan van De Bosselaar beschikbaar te stellen van € 65.000;
  c. De algemene reserve aan te wenden tot een bedrag van € 65.000 ter dekking van deze kosten;
  d. De intentie uit te spreken om overeenkomst met De Bosselaar te verlengen na 31-12-2025 voor 10 jaar.


  4. Verduurzamings- en exploitatieplan met een perspectief voor 25 jaar voor Ons Bad in Willemstad uit te werken;
  a. Uitwerken van het verduurzamings- en exploitatieplan met bijbehorende investering en de impact op de verwachtte exploitatiebijdrage;
  b. Budget voor de uitwerking van het verduurzamings- en exploitatieplan van Ons Bad beschikbaar te stellen van € 65.000;
  c. De algemene reserve aan te wenden tot een bedrag van € 65.000 ter dekking van deze kosten;
  d. De intentie uit te spreken om overeenkomst met Ons Bad te verlengen na 31-12-2025 voor 10 jaar.

 26. 8.17

  Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (RBL West-Brabant) heeft de 2e begrotingswijziging 2023 gestuurd aan het college en de gemeenteraad. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om uiterlijk 5 januari 2024 een zienswijze in te dienen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten:
  1. Geen zienswijze van de gemeente Moerdijk op de 2e begrotingswijziging 2023 in te dienen bij het gemeenschappelijk orgaan van de gemeenschappelijke regeling “Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten”. 
  2. De extra kosten ad € 13.930 van de 2e begrotingswijziging 2023 ten laste te brengen van het budget leerplicht

 27. 8.18

  Het Werkplein Hart van West-Brabant (verder: het Werkplein) voert mede namens de gemeente Moerdijk de taken uit van de Participatiewet en voert tevens regie op de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. Aan de hand van een werkprogramma wordt jaarlijks afgesproken welke werkzaamheden het Werkplein verricht. Sinds de eerder vastgestelde begroting 2023 (juli 2022) van het werkplein, zijn een aantal wijzigingen opgetreden waaronder de verhoging van het wettelijk minimumloon.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten:
  1 Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2023 inclusief de extra maatregelen uit de notitie bestandsbeheersing om 100 extra inwoners naar werk te begeleiden en de 1e begrotingswijziging 2023 van het Werkplein Hart van West-Brabant; 
  2 De zienswijze, zoals verwoord in het raadsbesluit, naar voren te brengen over de 1e begrotingswijziging 2023 van het Werkplein Hart van West-Brabant.

 28. 9
  B-stukken: voorstellen waar een of meer fracties een stemverklaring willen uitspreken en die verder zonder discussie worden aangenomen
 29. 9.1

  De huidige havenverordening haven- en industrieterrein Moerdijk past niet meer. De wens is om de havenverordening aan te passen aan veranderende omstandigheden en actuele eisen. De raad wordt gevraagd een de voorgestelde nieuwe havenverordening haven- en industrieterrein vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)
  tegen
  Stemming fractie D66 (1)

  Bijlagen

  Besluit

  De raad besluiten met 24 stemmen voor van de fracties van Onafhankelijk Moerdijk, VVD, Moerdijk Lokaal, BBM/BBB, CDA, PvdA en de ChristenUnie en 1 stem tegen van D66 besloten de nieuwe havenverordening haven- en industrieterrein Moerdijk vast te stellen.

  De heer Wiers legt een stemverklaring af. De havenverordening omvat nog te veel technische open einden. Hij zal tegen stemmen.
  Mevrouw Damen legt een stemverklaring af, dat haar fractie nog gaat komen met vragen over het ontgassen en de ATM.

 30. 10
  C-stukken: voorstellen waar nog een discussie over gevoerd zal worden en stukken die zonder voorafgaande commissiebehandeling zijn agendeerd
 31. 10.1

  De Omgevingsvisie is een plan voor hoe onze gemeente er in 2040 uit zou moeten zien. De raad wordt voorgesteld de concept-Omgevingsvisie en de Nota van zienswijze vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Bijlagen

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten:
  1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen ontwerp Omgevingsvisie gemeente Moerdijk 2040 en de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerp Omgevingsvisie gemeente Moerdijk 2040 door te voeren;
  2. In de Omgevingsvisie gemeente Moerdijk 2040 de volgende aanpassingen door te voeren:
  - In het voorwoord de volgende zin op te nemen aan het einde van de tweede alinea: “Tot slot vinden we het belangrijk dat de infrastructuur en de openbare ruimten van gemeente Moerdijk goed bereikbaar is voor mensen met een beperking.”
  - Op pagina 5 en 24 onder “versterken van stadse én dorpse leefomgeving” als kernambitie de volgende passage op te nemen: “Een goede bereikbaarheid voor mensen met een beperking wordt een uitgangspunt bij alle toekomstige ontwikkelingen”.
  - Op pagina 26 de zin toe te voegen: “Bij infrastructurele ontwikkelingen en realisatie van (publieke) gebouwen wordt voorzien in een goede bereikbaarheid voor mensen met een beperking.”
  3. De Omgevingsvisie gemeente Moerdijk 2040 met inachtneming van de Nota van zienswijzen ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vast te stellen;
  4. In te stemmen met het intrekken van de Structuurvisie “Moerdijk 2030” (vastgesteld d.d. 9 juni 2011);
  5. De portefeuillehouders mandateren voor verdere afhandeling van het proces.

  00:56:45 - 01:00:20 - G. Wiers
  01:00:20 - 01:00:29 - A.J. Moerkerke
  01:00:29 - 01:02:28 - J.G. Schreuders
  01:02:28 - 01:02:34 - A.J. Moerkerke
  01:02:34 - 01:08:33 - J.G. Schreuders
  01:08:33 - 01:08:40 - A.J. Moerkerke
  01:08:40 - 01:09:45 - B. Çiçek
  01:09:45 - 01:09:47 - A.J. Moerkerke
  01:09:47 - 01:10:18 - B. Çiçek
  01:10:18 - 01:10:27 - A.J. Moerkerke
  01:10:27 - 01:10:34 - P. Stehouwer
  01:10:34 - 01:10:53 - B. Çiçek
  01:10:53 - 01:11:07 - A.J. Moerkerke
  01:11:07 - 01:12:30 - J. Lems
  01:12:30 - 01:13:34 - J. Lems
  01:13:34 - 01:13:38 - A.J. Moerkerke
  01:13:38 - 01:17:27 - L. Schreuders
  01:17:27 - 01:17:32 - A.J. Moerkerke
  01:17:32 - 01:19:09 - C.L.F. Vermunt
  01:19:09 - 01:19:38 - A.J. Moerkerke
  01:19:38 - 01:19:47 - G. Wiers
  01:19:47 - 01:20:18 - A.J. Moerkerke
  01:20:18 - 01:23:36 - C. Punt
  01:23:36 - 01:23:43 - A.J. Moerkerke
  01:23:43 - 01:26:35 - E.P.H.J. van der Linden
  01:26:35 - 01:26:45 - A.J. Moerkerke
  01:26:45 - 01:33:56 - A.M.J. Dingemans
  01:33:56 - 01:34:03 - A.J. Moerkerke
  01:34:03 - 01:34:20 - J.G. Schreuders
  01:34:20 - 01:34:50 - A.M.J. Dingemans
  01:34:50 - 01:35:10 - J.G. Schreuders
  01:35:10 - 01:36:35 - A.M.J. Dingemans
  01:36:35 - 01:36:37 - A.J. Moerkerke
  01:36:37 - 01:36:50 - J.G. Schreuders
  01:36:50 - 01:36:52 - A.J. Moerkerke
  01:36:52 - 01:36:58 - J. Lems
  01:36:58 - 01:36:59 - A.J. Moerkerke
  01:36:59 - 01:38:36 - A.M.J. Dingemans
  01:38:36 - 01:38:40 - A.J. Moerkerke
  01:38:40 - 01:38:58 - A.M.J. Dingemans
  01:38:58 - 01:40:00 - G.J.M. Blom
  01:40:00 - 01:40:04 - A.J. Moerkerke
  01:40:04 - 01:41:13 - P. Stehouwer
  01:41:13 - 01:41:15 - A.J. Moerkerke
  01:41:15 - 01:43:36 - G.J.M. Blom
  01:43:36 - 01:44:01 - A.J. Moerkerke
  02:01:12 - 02:01:29 - A.J. Moerkerke
  02:01:29 - 02:02:03 - G. Wiers
  02:02:03 - 02:02:05 - A.J. Moerkerke
  02:02:05 - 02:02:25 - J.G. Schreuders
  02:02:25 - 02:02:27 - A.J. Moerkerke
  02:02:27 - 02:03:08 - G. Wiers
  02:03:08 - 02:03:12 - A.J. Moerkerke
  02:03:12 - 02:03:50 - J.G. Schreuders
  02:03:50 - 02:03:55 - A.J. Moerkerke
  02:03:55 - 02:06:01 - B. Çiçek
  02:06:01 - 02:06:03 - A.J. Moerkerke
  02:06:03 - 02:06:33 - E.P.H.J. van der Linden
  02:06:33 - 02:06:34 - A.J. Moerkerke
  02:06:34 - 02:07:29 - B. Çiçek
  02:07:29 - 02:07:31 - A.J. Moerkerke
  02:07:31 - 02:07:57 - J. Lems
  02:07:57 - 02:07:59 - A.J. Moerkerke
  02:07:59 - 02:08:49 - B. Çiçek
  02:08:49 - 02:08:52 - A.J. Moerkerke
  02:08:52 - 02:09:25 - J. Lems
  02:09:25 - 02:09:29 - A.J. Moerkerke
  02:09:29 - 02:09:50 - L. Schreuders
  02:09:50 - 02:09:53 - A.J. Moerkerke
  02:09:53 - 02:10:11 - C.L.F. Vermunt
  02:10:11 - 02:10:19 - A.J. Moerkerke
  02:10:19 - 02:10:48 - C. Punt
  02:10:48 - 02:10:52 - A.J. Moerkerke
  02:10:52 - 02:11:40 - E.P.H.J. van der Linden
  02:11:40 - 02:11:52 - A.J. Moerkerke
  02:11:52 - 02:14:07 - A.M.J. Dingemans
  02:14:07 - 02:14:11 - A.J. Moerkerke
  02:14:11 - 02:15:00 - G.J.M. Blom
  02:15:00 - 02:15:17 - A.J. Moerkerke
  02:15:17 - 02:15:33 - J.G. Schreuders
  02:15:33 - 02:15:35 - A.J. Moerkerke
  02:15:35 - 02:15:46 - A.M.J. Dingemans
  02:15:46 - 02:15:49 - A.J. Moerkerke
  02:15:49 - 02:15:51 - J.G. Schreuders
  02:15:51 - 02:18:05 - A.J. Moerkerke
 32. 10.1.1

  Stemuitslag

  voor 4%
  tegen 96%
  voor
  Stemming fractie D66 (1)
  tegen
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  Het amendement is met 1 stem voor van D66 en 24 stemmen van Onafhankelijk Moerdijk, VVD, Moerdijk Lokaal, BBM/BBB, CDA, PvdA en ChristenUnie tegen verworpen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement D66 Omgevingsvisie 2040 - Mestvergisting
  00:55:36 - 00:55:42 - C.J.A. van Dorst
  00:55:42 - 01:00:20 - G. Wiers
  01:00:20 - 01:00:29 - A.J. Moerkerke
  01:00:29 - 01:02:28 - J.G. Schreuders
  01:02:28 - 01:02:34 - A.J. Moerkerke
  01:02:34 - 01:08:33 - J.G. Schreuders
  01:08:33 - 01:08:40 - A.J. Moerkerke
  01:08:40 - 01:09:45 - B. Çiçek
  01:09:45 - 01:09:47 - A.J. Moerkerke
  01:09:47 - 01:10:18 - B. Çiçek
  01:10:18 - 01:10:27 - A.J. Moerkerke
  01:10:27 - 01:10:34 - P. Stehouwer
  01:10:34 - 01:10:53 - B. Çiçek
  01:10:53 - 01:11:07 - A.J. Moerkerke
  01:11:07 - 01:12:30 - J. Lems
  01:12:30 - 01:13:34 - J. Lems
  01:13:34 - 01:13:38 - A.J. Moerkerke
  01:13:38 - 01:17:27 - L. Schreuders
  01:17:27 - 01:17:32 - A.J. Moerkerke
  01:17:32 - 01:19:09 - C.L.F. Vermunt
  01:19:09 - 01:19:38 - A.J. Moerkerke
  01:19:38 - 01:19:47 - G. Wiers
  01:19:47 - 01:20:18 - A.J. Moerkerke
  01:20:18 - 01:23:36 - C. Punt
  01:23:36 - 01:23:43 - A.J. Moerkerke
  01:23:43 - 01:26:35 - E.P.H.J. van der Linden
  01:26:35 - 01:26:45 - A.J. Moerkerke
  01:26:45 - 01:33:56 - A.M.J. Dingemans
  01:33:56 - 01:34:03 - A.J. Moerkerke
  01:34:03 - 01:34:20 - J.G. Schreuders
  01:34:20 - 01:34:50 - A.M.J. Dingemans
  01:34:50 - 01:35:10 - J.G. Schreuders
  01:35:10 - 01:36:35 - A.M.J. Dingemans
  01:36:35 - 01:36:37 - A.J. Moerkerke
  01:36:37 - 01:36:50 - J.G. Schreuders
  01:36:50 - 01:36:52 - A.J. Moerkerke
  01:36:52 - 01:36:58 - J. Lems
  01:36:58 - 01:36:59 - A.J. Moerkerke
  01:36:59 - 01:38:36 - A.M.J. Dingemans
  01:38:36 - 01:38:40 - A.J. Moerkerke
  01:38:40 - 01:38:58 - A.M.J. Dingemans
  01:38:58 - 01:40:00 - G.J.M. Blom
  01:40:00 - 01:40:04 - A.J. Moerkerke
  01:40:04 - 01:41:13 - P. Stehouwer
  01:41:13 - 01:41:15 - A.J. Moerkerke
  01:41:15 - 01:43:36 - G.J.M. Blom
  01:43:36 - 01:44:01 - A.J. Moerkerke
  02:01:12 - 02:01:29 - A.J. Moerkerke
  02:01:29 - 02:02:03 - G. Wiers
  02:02:03 - 02:02:05 - A.J. Moerkerke
  02:02:05 - 02:02:25 - J.G. Schreuders
  02:02:25 - 02:02:27 - A.J. Moerkerke
  02:02:27 - 02:03:08 - G. Wiers
  02:03:08 - 02:03:12 - A.J. Moerkerke
  02:03:12 - 02:03:50 - J.G. Schreuders
  02:03:50 - 02:03:55 - A.J. Moerkerke
  02:03:55 - 02:06:01 - B. Çiçek
  02:06:01 - 02:06:03 - A.J. Moerkerke
  02:06:03 - 02:06:33 - E.P.H.J. van der Linden
  02:06:33 - 02:06:34 - A.J. Moerkerke
  02:06:34 - 02:07:29 - B. Çiçek
  02:07:29 - 02:07:31 - A.J. Moerkerke
  02:07:31 - 02:07:57 - J. Lems
  02:07:57 - 02:07:59 - A.J. Moerkerke
  02:07:59 - 02:08:49 - B. Çiçek
  02:08:49 - 02:08:52 - A.J. Moerkerke
  02:08:52 - 02:09:25 - J. Lems
  02:09:25 - 02:09:29 - A.J. Moerkerke
  02:09:29 - 02:09:50 - L. Schreuders
  02:09:50 - 02:09:53 - A.J. Moerkerke
  02:09:53 - 02:10:11 - C.L.F. Vermunt
  02:10:11 - 02:10:19 - A.J. Moerkerke
  02:10:19 - 02:10:48 - C. Punt
  02:10:48 - 02:10:52 - A.J. Moerkerke
  02:10:52 - 02:11:40 - E.P.H.J. van der Linden
  02:11:40 - 02:11:52 - A.J. Moerkerke
  02:11:52 - 02:14:07 - A.M.J. Dingemans
  02:14:07 - 02:14:11 - A.J. Moerkerke
  02:14:11 - 02:15:00 - G.J.M. Blom
  02:15:00 - 02:15:17 - A.J. Moerkerke
  02:15:17 - 02:15:33 - J.G. Schreuders
  02:15:33 - 02:15:35 - A.J. Moerkerke
  02:15:35 - 02:15:46 - A.M.J. Dingemans
  02:15:46 - 02:15:49 - A.J. Moerkerke
  02:15:49 - 02:15:51 - J.G. Schreuders
  02:15:51 - 02:18:05 - A.J. Moerkerke
 33. 10.1.2

  Stemuitslag

  voor 12%
  tegen 88%
  voor
  Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie PvdA (2)
  tegen
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  Het amendement is verworpen met 3 stemmen voor PvdA en D66 en 22 stemmen tegen van Onafhankelijk Moerdijk, VVD, Moerdijk Lokaal, BBM/BBB, CDA en ChristenUnie.

  Amendementen

  Titel
  Amendement D66 Omgevingsvisie 2040 - bestrijdingsmiddel intensieve teelt
  02:16:23 - 02:18:05 - A.J. Moerkerke
 34. 10.1.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  Het amendement is met algemene stemmen aangenomen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement BBM - Bereikbaarheid voor mensen met een beperking
  02:16:47 - 02:18:05 - A.J. Moerkerke
 35. 10.1.4

  Besluit

  Het amendement is ingetrokken.

  Amendementen

  Titel
  Amendement BBM Omgevingsvisie Uitbreidingsrichting Willemstad
 36. 10.1.5

  Stemuitslag

  voor 20%
  tegen 80%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie PvdA (2)
  tegen
  Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  Het amendement is verworpen met 5 stemmen voor van BBM/BBB en PvdA en 20 stemmen tegen van Onafhankelijk Moerdijk, VVD, Moerdijk Lokaal, CDA, ChristenUnie en D66.

  Amendementen

  Titel
  Amendement PvdA BBM/BBB Omgevingsvisie - Windmolens
  02:17:10 - 02:18:05 - A.J. Moerkerke
 37. 10.2

  De gemeente heeft voor woningbouwontwikkeling Westschans in Klundert financiële optimalisaties onderzocht. Hierop is het ontwerp aangepast. De raad wordt gevraagd de optimalisaties vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (2), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)
  tegen
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (3), Stemming fractie ChristenUnie (1)

  Bijlagen

  Besluit

  De heer Van der Linden vraagt een hoofdelijke stemming aan. 
  Mevrouw Ardon wordt aangewezen als voorstemmen.
  Mevrouw Ardon is tegen, de heer Van Brenkelen is voor, de heer Çiçek is voor, mevrouw Damen is tegen, mevrouw Van Dijkhorst is voor, de heer Fens is voor, de heer Huijzer is voor, mevrouw Kavelaars is tegen, mevrouw Koevoets is voor, mevrouw Koomans is voor, de heer Lems is voor, de heer Van der Linden voor, mevrouw Nieuwkerk is voor, mevrouw Pas is voor, mevrouw Den Ridder is voor, de heer Scheenaard is voor, de heer J.G. Schreuders is tegen, de heer L. Schreuders is tegen, de heer Stehouwer is tegen, de heer Tolu is voor, mevrouw Vermunt is tegen, de heer Vos is voor, de heer Wiers is voor en de heer Willegers is voor. De raad heeft met 17 stemmen voor en 7 stemmen tegen besloten: 
  1. Kennis te nemen van de onderzochte optimalisaties voor woningbouwontwikkeling Westschans;
  2. De geactualiseerde grondexploitatie voor Woningbouwontwikkeling Westschans vast te stellen met een geprognotiseerd tekort van € 2.910.000,- en als gevolg hiervan de verliesvoorziening te verlagen met € 1.160.000 en dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve;
  3. Het voorliggende geoptimaliseerde ontwerp voor de nieuwbouwwijk en de externe ontsluitingsweg (met een bufferzone van 20 meter) als uitgangspunt te nemen voor het vervolg van het proces Woningbouwontwikkeling Westschans.

  De heer Punt heeft aangegeven als inwoner belanghebbende te zijn en niet deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming.


  De heer Çiçek legt een stemverklaring af. Zijn fractie heeft getwijfeld over de stem. Zij zullen voor stemmen, omdat de woningbouwontwikkeling in Klundert doormoet. De bezwaren van de inwoners zijn terecht.


  Mevrouw Den Ridder legt een stemverklaring af. Het participatietraject stopt niet met de aanname van het raadsvoorstel. Dat gaat door. Ook de woningbouw dient door te gaan. Zij zal voor stemmen.


  De heer J.G. Schreuders legt een stemverklaring af. Volgens stedenbouwdeskundigen die hij heeft gesproken voldoet het plan niet. Zijn fractie zal daarom tegen stemmen.


  De heer Willegers wil geen vertraging in de bouwopgave. In het belang van Moerdijk stemt hij voor.

  02:17:51 - 02:18:05 - A.J. Moerkerke
  02:18:05 - 02:18:53 - C. Punt
  02:18:53 - 02:19:28 - A.J. Moerkerke
  02:19:28 - 02:21:00 - J. Lems
  02:21:00 - 02:21:02 - A.J. Moerkerke
  02:21:02 - 02:21:11 - L. Schreuders
  02:21:11 - 02:21:12 - A.J. Moerkerke
  02:21:12 - 02:21:13 - L. Schreuders
  02:21:13 - 02:21:33 - J. Lems
  02:21:33 - 02:21:37 - A.J. Moerkerke
  02:21:37 - 02:23:17 - B. Çiçek
  02:23:17 - 02:23:42 - A.J. Moerkerke
  02:23:42 - 02:29:53 - L. Schreuders
  02:29:53 - 02:29:58 - A.J. Moerkerke
  02:29:58 - 02:30:50 - G. Wiers
  02:30:50 - 02:31:03 - A.J. Moerkerke
  02:31:03 - 02:32:33 - C.L.F. Vermunt
  02:32:33 - 02:32:37 - A.J. Moerkerke
  02:32:37 - 02:35:12 - J.G. Schreuders
  02:35:12 - 02:35:19 - A.J. Moerkerke
  02:35:19 - 02:42:42 - M.M.J. Willegers
  02:42:42 - 02:42:48 - A.J. Moerkerke
  02:42:48 - 02:45:06 - E.P.H.J. van der Linden
  02:45:06 - 02:45:11 - A.J. Moerkerke
  02:45:11 - 02:59:25 - A.M.J. Dingemans
  02:59:25 - 02:59:27 - A.J. Moerkerke
  02:59:27 - 02:59:33 - J.G. Schreuders
  02:59:33 - 03:00:22 - A.M.J. Dingemans
  03:00:22 - 03:00:23 - A.J. Moerkerke
  03:00:23 - 03:00:34 - M.M.J. Willegers
  03:00:34 - 03:00:35 - A.J. Moerkerke
  03:00:35 - 03:01:08 - A.M.J. Dingemans
  03:01:08 - 03:01:30 - A.J. Moerkerke
  03:01:30 - 03:02:10 - A.M.J. Dingemans
  03:02:10 - 03:02:12 - A.J. Moerkerke
  03:02:12 - 03:03:50 - M.M.J. Willegers
  03:03:50 - 03:03:52 - A.J. Moerkerke
  03:03:52 - 03:04:38 - M.M.J. Willegers
  03:04:38 - 03:04:40 - A.J. Moerkerke
  03:04:40 - 03:05:35 - A.M.J. Dingemans
  03:05:35 - 03:05:41 - A.J. Moerkerke
  03:05:41 - 03:05:48 - J. Lems
  03:05:48 - 03:05:52 - A.J. Moerkerke
  03:05:52 - 03:06:50 - B. Çiçek
  03:06:50 - 03:06:52 - A.J. Moerkerke
  03:06:52 - 03:07:00 - E.P.H.J. van der Linden
  03:07:00 - 03:07:01 - A.J. Moerkerke
  03:07:01 - 03:07:10 - B. Çiçek
  03:07:10 - 03:07:12 - E.P.H.J. van der Linden
  03:07:12 - 03:07:16 - A.J. Moerkerke
  03:07:16 - 03:07:59 - B. Çiçek
  03:07:59 - 03:08:04 - A.J. Moerkerke
  03:08:04 - 03:10:14 - L. Schreuders
  03:10:14 - 03:10:21 - A.J. Moerkerke
  03:10:21 - 03:11:01 - C.L.F. Vermunt
  03:11:01 - 03:11:03 - A.J. Moerkerke
  03:11:03 - 03:12:06 - J.G. Schreuders
  03:12:06 - 03:12:08 - A.J. Moerkerke
  03:12:08 - 03:13:06 - M.M.J. Willegers
  03:13:06 - 03:13:09 - A.J. Moerkerke
  03:13:09 - 03:14:03 - E.P.H.J. van der Linden
  03:14:03 - 03:14:06 - A.J. Moerkerke
  03:14:06 - 03:14:21 - J.G. Schreuders
  03:14:21 - 03:14:23 - A.J. Moerkerke
  03:14:23 - 03:15:10 - E.P.H.J. van der Linden
  03:15:10 - 03:15:15 - A.J. Moerkerke
  03:15:15 - 03:15:59 - A.M.J. Dingemans
  03:15:59 - 03:16:00 - A.J. Moerkerke
  03:16:00 - 03:16:22 - M.M.J. Willegers
  03:16:22 - 03:16:24 - A.J. Moerkerke
  03:16:24 - 03:16:45 - A.M.J. Dingemans
  03:16:45 - 03:16:47 - A.J. Moerkerke
  03:16:47 - 03:16:54 - M.M.J. Willegers
  03:16:54 - 03:16:55 - A.J. Moerkerke
  03:16:55 - 03:21:27 - A.M.J. Dingemans
  03:21:27 - 03:21:28 - A.J. Moerkerke
  03:21:28 - 03:21:37 - L. Schreuders
  03:21:37 - 03:21:39 - A.J. Moerkerke
  03:21:39 - 03:22:26 - A.M.J. Dingemans
  03:22:26 - 03:22:53 - A.J. Moerkerke
  03:36:46 - 03:37:26 - A.J. Moerkerke
  03:37:26 - 03:37:30 - E.P.H.J. van der Linden
  03:37:30 - 03:37:36 - A.J. Moerkerke
  03:37:36 - 03:37:44 - J.G. Schreuders
  03:37:44 - 03:38:44 - A.J. Moerkerke
  03:38:44 - 03:38:56 - L. Ardon-Zagan
  03:38:56 - 03:39:00 - J. van Brenkelen
  03:39:00 - 03:39:06 - A.J. Moerkerke
  03:39:06 - 03:39:38 - B. Çiçek
  03:39:38 - 03:39:41 - A.J. Moerkerke
  03:39:41 - 03:39:49 - B. Çiçek
  03:39:49 - 03:39:53 - A.J. Moerkerke
  03:39:53 - 03:39:55 - C.A.M. Damen
  03:39:55 - 03:40:45 - A.J. Moerkerke
  03:40:45 - 03:41:21 - H.M. den Ridder-Van Oers
  03:41:21 - 03:41:29 - A.J. Moerkerke
  03:41:29 - 03:41:50 - J.G. Schreuders
  03:41:50 - 03:41:53 - A.J. Moerkerke
  03:41:53 - 03:42:08 - J.G. Schreuders
  03:42:08 - 03:42:10 - A.J. Moerkerke
  03:42:10 - 03:42:13 - L. Schreuders
  03:42:13 - 03:42:32 - A.J. Moerkerke
  03:42:32 - 03:43:26 - M.M.J. Willegers
  03:43:26 - 03:44:03 - A.J. Moerkerke
 38. 10.3

  De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 13 juli 2023 de motie Afschaffen welstandscommissie aangenomen. Doel van de motie was om de welstandscommissie per 16 december 2023 op te heffen en op een andere wijze invulling te geven aan het welstandsbeleid. De gemeente wil de raad voorstellen om na invoering van de Omgevingswet het welstandsbeleid inhoudelijk aan te passen zodat nog meer dan nu, waar mogelijk en gewenst, objectieve welstandscriteria van toepassing gaan zijn.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (2), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten:
  1. Vaststellen van de nota “welstandsbeleid gemeente Moerdijk 2023” en Intrekken welstandsbeleid gemeente Moerdijk 2004.
  2. Vaststellen van “reglement van orde toetsing visuele omgevingskwaliteit Moerdijk” en intrekken van “reglement van orde adviescommissie omgevingskwaliteit Moerdijk”.
  3. In de ‘VERORDENING adviescommissie visuele omgevingskwaliteit Moerdijk’ in artikel 2, lid 2, sub a het woord ‘om’ te vervangen door ‘omgevingsvergunning’.
  4. Vaststellen van de verordening “adviescommissie visuele omgevingskwaliteit Moerdijk” en intrekken van de “verordening adviescommissie omgevingskwaliteit”.
  5. In 2024 te laten onderzoeken hoe het welstandsbeleid inhoudelijk kan worden aangepast zodat waar mogelijk en gewenst toetsing objectief plaats kan vinden.

  03:43:35 - 03:44:03 - A.J. Moerkerke
  03:44:48 - 03:45:14 - A.J. Moerkerke
  03:45:14 - 03:45:34 - J. Lems
  03:45:34 - 03:46:20 - A.J. Moerkerke
 39. 10.3.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (2), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  Het amendement is met algemene stemmen aangenomen.

  Amendementen

  Titel
  Aanpassing gemeentelijk welstandstoezicht
 40. 10.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (2), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Bijlagen

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten:


  1. De regionaal voorbereide zienswijzen bij de ontwerpregelingen, zoals opgenomen in de bijlagen, over te nemen;
  2. Het college te verzoeken de zienswijzen bij de betreffende verbonden partijen kenbaar te maken;
  3. Dit te doen voor de volgende Verbonden Partijen:
  a. Belastingsamenwerking West Brabant
  b. GGD West-Brabant
  c. Nazorg Gesloten Stortplaatsen
  d. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
  e. Regionale Ambulance Voorziening
  f. Regionaal Bureau Leren
  g. Regio West-Brabant
  h. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
  i. West-Brabants Archief
  j. Werkplein Hart van West-Brabant
  k. Werkvoorzieningsschap
  l. Geweld in afhankelijkheidsrelaties
  4. Bij de hieronder genoemde regelingen de regionaal voorbereide zienswijzen aan te vullen met de tekst:
  “De gemeenteraad van Moerdijk heeft geconstateerd dat in de ontwerpregeling de wettelijk verplichte participatiebepaling op grond artikel 10 lid 7 van de Wgr ontbreekt en verzoekt het Algemeen Bestuur in de definitieve regeling een passende participatiebepaling op te nemen”:
  a. GR Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
  b. GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
  c. GR Regio West-Brabant
  d. GR Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord
  e. GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel, Dorst en Zevenbergen
  f. GR Belastingsamenwerking West-Brabant
  g. GR Regionaal Bureau Leren
  h. GR Havenschap Moerdijk

  03:46:02 - 03:46:20 - A.J. Moerkerke
  03:46:20 - 03:46:40 - C.A.M. Damen
  03:46:40 - 03:47:26 - A.J. Moerkerke
 41. 10.4.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (2), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  Het amendement is met algemene stemmen aangenomen.

  Amendementen

  Titel
  Raadsbreed amendement verzamelvoorstel aanpassingen gemeenschappelijke regelingen - overnemen zienswijzen en participatie onderdeel
 42. 10.5

  Voor het belastingjaar 2024 dienen de belastingverordeningen te worden vastgesteld. Dit voorstel is tot stand gekomen met de begroting 2024 als uitgangspunt inclusief de vastgestelde prijsindex van 9,6%, eventueel gewijzigde wetgeving en aanpassingen vanuit de vakafdelingen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (2), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  De volgende belastingverordeningen conform vast te stellen:


  1. verordening onroerende-zaakbelastingen Moerdijk 2024;
  2. verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Moerdijk 2024;
  3. verordening riool- en waterzorgheffing Moerdijk 2024;
  4. legesverordening Moerdijk 2024;
  5. verordening lijkbezorgingsrechten Moerdijk 2024;
  6. verordening marktgeld Moerdijk 2024;
  7. verordening toeristenbelasting Moerdijk 2024;
  8. verordening watertoeristenbelasting Moerdijk 2024;
  9. verordening reclamebelasting Fijnaart 2024;
  10. verordening reclamebelasting Klundert 2024;
  11. verordening reclamebelasting Zevenbergen 2024;
  12. Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Moerdijk 2024.

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten de volgende verordeningen vast te stellen:
  1. verordening onroerende-zaakbelastingen Moerdijk 2024;
  2. verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Moerdijk 2024;
  3. verordening riool- en waterzorgheffing Moerdijk 2024;
  4. legesverordening Moerdijk 2024;
  5. verordening lijkbezorgingsrechten Moerdijk 2024;
  6. verordening marktgeld Moerdijk 2024;
  7. verordening toeristenbelasting Moerdijk 2024;
  8. verordening watertoeristenbelasting Moerdijk 2024;
  9. verordening reclamebelasting Fijnaart 2024;
  10. verordening reclamebelasting Klundert 2024;
  11. verordening reclamebelasting Zevenbergen 2024;
  12. Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Moerdijk 2024.

  Wethouder Van Dorst zegt toe met de raad via een informatieavond in gesprek te willen over de indexering van de legestarieven. Deze avond dient plaats te vinden in Q1 van 2024.

  03:47:07 - 03:47:26 - A.J. Moerkerke
  03:47:26 - 03:52:06 - M.M.J. Willegers
  03:52:06 - 03:52:17 - A.J. Moerkerke
  03:52:17 - 03:52:21 - P. Stehouwer
  03:52:21 - 03:52:34 - A.J. Moerkerke
  03:52:34 - 03:52:59 - J. van Brenkelen
  03:52:59 - 03:53:05 - A.J. Moerkerke
  03:53:05 - 03:53:14 - M.A. Pas
  03:53:14 - 03:53:18 - A.J. Moerkerke
  03:53:18 - 03:55:04 - C.J.A. van Dorst
  03:55:04 - 03:55:08 - A.J. Moerkerke
  03:55:08 - 03:55:18 - B. Çiçek
  03:55:18 - 03:55:21 - A.J. Moerkerke
  03:55:21 - 03:59:27 - C.J.A. van Dorst
  03:59:27 - 03:59:32 - A.J. Moerkerke
  03:59:32 - 03:59:58 - M.M.J. Willegers
  03:59:58 - 04:01:51 - A.J. Moerkerke
 43. 10.6

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht de gemeente Moerdijk om een Functionaris Gegevensbescherming voor alle organen van de gemeente te hebben.
  Mevrouw M.E.C. Jongenelen-Broeckx wordt met ingang van 1 december 2023 als Functionaris Gegevensbescherming aangewezen. Zij vervangt hiermee mevrouw P.A. Loos-Schellekens, die sinds 15 juli 2022 is aangewezen als Functionaris Gegevensbescherming voor de gemeente Moerdijk.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (3), Stemming fractie CDA (2), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De raad heeft met algemene stemmen besloten:


  1. Mevrouw Jongenelen-Broeckx aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming ter uitvoering van de in de AVG omschreven taken (bijlage 1);
  2. De aanwijzing van de mevrouw P.A. Loos-Schellekens als Functionaris Gegevensbescherming in te trekken.

  04:00:26 - 04:01:51 - A.J. Moerkerke
 44. 11

  Er zijn geen moties vreemd aan de orde ingediend.

  04:01:00 - 04:01:51 - A.J. Moerkerke
 45. 12

  De voorzitter sluit deze laatste raadsvergadering in 2023 met een moment van bezinning om 22.50 uur.

  04:01:04 - 04:01:51 - A.J. Moerkerke