Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 6 juli 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Burgemeester A.J. Moerkerke
Toelichting

Raad i.k.v. kadernota en jaarrekening

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Besluit

  De gemeenteraad heeft de agenda ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  De fractie van het CDA heeft de heer N.C. van Drimmelen voorgedragen voor benoeming tot burgerlid.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (2), Stemming fractie CDA (2), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Voorgesteld besluit

  De heer Van Drimmelen te benoemen tot burgerlid van het CDA.

  Besluit

  De gemeenteraad heeft met algemene stemmen besloten om de heer N.C. Van Drimmelen te benoemen tot burgerlid van het CDA.

 4. 4
  Spreekrecht inwoners
 5. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (2), Stemming fractie CDA (2), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  De gemeenteraad heeft de besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 juni 2023 ongewijzigd vastgesteld.

 6. 6

  Besluit

  Wethouder Dingemans doet een mededeling over expeditie Haringvliet, deze zal komende zomer toch niet gaan varen.

 7. 7

  Het jaarverslag en de jaarrekening 2022 zijn het sluitstuk van de planning & control (P&C) cyclus 2022. In het jaarverslag en de jaarrekening wordt zowel beleidsmatig als financieel verantwoording afgelegd over 2022. De financiële uitkomst van de jaarstukken (na mutaties op de reserves) komt uit op een voordelig saldo van € 8,2 miljoen. Ten tijde van de 2e bestuursrapportage 2022 werd reeds een resultaat verwacht van € 7,4 miljoen. Voor de bestemming van het voordelige saldo wordt een afzonderlijk voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.


  Verder wordt, in verband met actualisering van de belangrijkste risico’s, de buffer binnen de algemene reserve voor het weerstandsvermogen bepaald op € 13,9 miljoen. Daarnaast worden diverse reservemutaties doorgevoerd en wordt voorgesteld diverse incidentele budgetten met dekking vanuit een reserve te verwerken in de begroting 2023. Ten slotte wordt voorgesteld om in te stemmen met de geactualiseerde grondexploitaties.


  In het rapport van bevindingen rapporteert de accountant over de bevindingen die in het kader van de controle op de jaarstukken zijn gedaan. Net als in voorgaande jaren geeft de accountant een goedkeurende controleverklaring af bij de jaarstukken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (2), Stemming fractie CDA (2), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Voorgesteld besluit

  De raad wordt gevraagd

  1. Het jaarverslag 2022 en de jaarrekening 2022 vast te stellen;
  2. In te stemmen met de in de jaarrekening opgenomen lasten en baten en de mutaties van de diverse reserves in 2022;
  3. De buffer binnen de algemene reserve voor het weerstandvermogen vast te stellen op een bedrag van € 13,9 miljoen;
  4. De omvang van de reserve gemeentegaranties af te romen met € 5.880 op basis van de vastgestelde risiconorm en dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve;
  5. De reserve LPM en de reserve projectorganisatie Haven op te heffen;
  6. In te stemmen met het in de begroting 2023 verwerken van diverse incidentele budgetten en deze conform eerdere raadsbesluiten te dekken uit de betreffende reserves;
  7. In te stemmen met de geactualiseerde grondexploitaties.

  Besluit

  De gemeenteraad heeft met algemene stemmen besloten:
  1. Het jaarverslag 2022 en de jaarrekening 2022 vast te stellen;
  2. In te stemmen met de in de jaarrekening opgenomen lasten en baten en de mutaties van de diverse reserves in 2022;
  3. De buffer binnen de algemene reserve voor het weerstandvermogen vast te stellen op een bedrag van € 13,9 miljoen;
  4. De omvang van de reserve gemeentegaranties af te romen met € 5.880 op basis van de vastgestelde risiconorm en dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve;
  5. De reserve LPM en de reserve projectorganisatie Haven op te heffen;
  6. In te stemmen met het in de begroting 2023 verwerken van diverse incidentele budgetten en deze conform eerdere raadsbesluiten te dekken uit de betreffende reserves;
  7. In te stemmen met de geactualiseerde grondexploitaties.

 8. 8

  De jaarrekening 2022 sluit met een voordelig resultaat van € 8.190.000. Dit resultaat is voorlopig afzonderlijk op de balans opgenomen onder het eigen vermogen. Via dit besluit wordt het jaarrekening-resultaat bestemd.
  Ten behoeve van de voortgang van een aantal overlopende zaken vanuit 2022 naar 2023 wordt gevraagd een bedrag van € 2.350.000 ten laste van het rekeningresultaat 2022 te brengen. Voor het restant (€ 5.840.000) wordt voorgesteld om dit toe te voegen aan de algemene reserve.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (2), Stemming fractie CDA (2), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Voorgesteld besluit

  De raad wordt gevraagd:
  1. Ten laste van het jaarrekeningresultaat 2022 de volgende bedragen (opnieuw) beschikbaar te stellen in 2023:
  a. € 633.000 voor besteding van de rijksmiddelen uit de decembercirculaire 2022 m.b.t. de energietoeslag 2023;
  b. € 355.000 voor het verlenen van energietoeslag in 2023 aan huishoudens met een inkomen tot 130%;
  c. € 174.000 voor de versterking van de dienstverlening;
  d. € 167.000 voor de aanpassingen brandveiligheid fase 2 aan gemeentelijke eigendommen;
  e. € 120.000 voor de verbetering van werkprocessen;
  f. € 100.000 voor het incidenteel onderhoud van objecten o.b.v. de inspecties;
  g. € 100.000 voor het onderhoud aan bruggen;
  h. € 100.000 voor de digitalisering van HRM-processen en het ontwikkelen en uitvoeren van een arbeidsmarktstrategie;
  i. € 80.000 voor het bewerken en digitaliseren van archieven;
  j. € 60.000 voor het opstellen van de nota kostenverhaal en nieuw beleid omtrent snippergroen, volkstuinen en jacht/visrechten;
  k. € 57.000 voor het vergoeden van de inrichting van een thuiswerkplek;
  l. € 50.000 voor de aanpak van de huisvestingsproblematiek arbeidsmigranten;
  m. € 50.000 voor de uitvoering van de verkeersmaatregelen Zevenbergschen Hoek;
  n. € 46.000 voor de implementatie van activiteitgericht werken;
  o. € 44.000 voor de uitvoering van de energietoeslag 2023 via vroegsignalering en bijzondere bijstand;
  p. € 34.000 voor de invoering van de rekenkamer;
  q. € 30.000 voor de verdere uitvoering van Kansrijke Start;
  r. € 30.000 voor de inspecties van diverse objecten t.b.v. het opstellen van een MJOP;
  s. € 28.000 voor onderzoek naar het beleid van de MFA's en gemeenschapshuizen;
  t. € 26.000 voor het versterken van de sociale basis;
  u. € 25.000 voor de verstedelijkingsopgave van de regio's WBW en SRBT;
  v. € 25.000 voor de inspectie van de monumentale objecten;
  w. € 65.000 voor de voorbereiding van de realisatie van het klimaatbos A17 en dit voor € 49.000 te dekken uit de nog te ontvangen bijdragen van de overige partijen;
  x. € 264.000 voor de aanpak van de energiearmoede en dit volledig te dekken uit de ontvangen specifieke uitkering energiearmoede.
  2. Het restant van het jaarrekeningresultaat 2022 van € 5.840.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

  Besluit

  De gemeenteraad heeft met algemene stemmen besloten:
  1. Ten laste van het jaarrekeningresultaat 2022 de volgende bedragen (opnieuw) beschikbaar te stellen in 2023:
  a. € 633.000 voor besteding van de rijksmiddelen uit de decembercirculaire 2022 m.b.t. de energietoeslag 2023;
  b. € 355.000 voor het verlenen van energietoeslag in 2023 aan huishoudens met een inkomen tot 130%;
  c. € 174.000 voor de versterking van de dienstverlening;
  d. € 167.000 voor de aanpassingen brandveiligheid fase 2 aan gemeentelijke eigendommen;
  e. € 120.000 voor de verbetering van werkprocessen;
  f. € 100.000 voor het incidenteel onderhoud van objecten o.b.v. de inspecties;
  g. € 100.000 voor het onderhoud aan bruggen;
  h. € 100.000 voor de digitalisering van HRM-processen en het ontwikkelen en uitvoeren van een arbeidsmarktstrategie;
  i. € 80.000 voor het bewerken en digitaliseren van archieven;
  j. € 60.000 voor het opstellen van de nota kostenverhaal en nieuw beleid omtrent snippergroen, volkstuinen en jacht/visrechten;
  k. € 57.000 voor het vergoeden van de inrichting van een thuiswerkplek;
  l. € 50.000 voor de aanpak van de huisvestingsproblematiek arbeidsmigranten;
  m. € 50.000 voor de uitvoering van de verkeersmaatregelen Zevenbergschen Hoek;
  n. € 46.000 voor de implementatie van activiteitgericht werken;
  o. € 44.000 voor de uitvoering van de energietoeslag 2023 via vroegsignalering en bijzondere bijstand;
  p. € 34.000 voor de invoering van de rekenkamer;
  q. € 30.000 voor de verdere uitvoering van Kansrijke Start;
  r. € 30.000 voor de inspecties van diverse objecten t.b.v. het opstellen van een MJOP;
  s. € 28.000 voor onderzoek naar het beleid van de MFA's en gemeenschapshuizen;
  t. € 26.000 voor het versterken van de sociale basis;
  u. € 25.000 voor de verstedelijkingsopgave van de regio's WBW en SRBT;
  v. € 25.000 voor de inspectie van de monumentale objecten;
  w. € 65.000 voor de voorbereiding van de realisatie van het klimaatbos A17 en dit voor € 49.000 te dekken uit de nog te ontvangen bijdragen van de overige partijen;
  x. € 264.000 voor de aanpak van de energiearmoede en dit volledig te dekken uit de ontvangen specifieke uitkering energiearmoede.
  2. Het restant van het jaarrekeningresultaat 2022 van € 5.840.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

 9. 9

  De fracties houden hun algemene beschouwingen over de Kadernota gedurende maximaal 8 minuten.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (2), Stemming fractie CDA (2), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Voorgesteld besluit

  De kadernota 2024-2027 vast te stellen en als basis te hanteren bij het verder opstellen van de meerjarenbegroting 2024-2027.

  Besluit

  De gemeenteraad heeft met algemene stemmen besloten de kadernota 2024-2027 vast te stellen en als basis te hanteren bij het verder opstellen van de meerjarenbegroting 2024-2027.

 10. 9.1

 11. 9.2

  Stemuitslag

  voor 43%
  tegen 57%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (2), Stemming fractie CDA (2), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie PvdA (2)
  tegen
  Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  Over dit voorstel is hoofdelijk gestemd: 
  De heer Fens is tegen, de heer Huijzer is tegen, mevrouw Kavelaars is voor, mevrouw Koevoets is tegen, mevrouw Koomans is tegen, de heer Lems is tegen, de heer Van der Linden is tegen, mevrouw Nieuwkerk is tegen, mevrouw Pas is voor, de heer Punt is voor, mevrouw Den Ridder is voor, de heer Scheenaard is tegen, de heer J.G. Schreuders is voor, de heer L. Schreuders is tegen, de heer Stehouwer is voor, de heer Tolu is tegen, mevrouw Vermunt is voor, de heer Vos is tegen, de heer Wiers is voor, de heer Willegers is voor, de heer Van Brenkelen is tegen, de heer Çiçek is voor, mevrouw Van Dijkhorst is tegen. 
  Het kadervoorstel is met 13 stemmen tegen en 10 stemmen voor verworpen.

 12. 9.3

  Besluit

  Het kadervoorstel is ingetrokken.

 13. 9.4

 14. 9.5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (2), Stemming fractie CDA (2), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2), Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  Over dit voorstel is hoofdelijk gestemd:
  De heer Fens is voor, de heer Huijzer is voor, mevrouw Kavelaars is voor, mevrouw Koevoets is voor, mevrouw Koomans is voor, de heer Lems is voor, de heer Van der Linden is voor, mevrouw Nieuwkerk is voor, mevrouw Pas is voor, de heer Punt is voor, mevrouw Den Ridder is voor, de heer Scheenaard is voor, de heer J.G. Schreuders is voor, de heer L. Schreuders is voor, de heer Stehouwer is voor, de heer Tolu is voor, mevrouw Vermunt is voor, de heer Vos is voor, de heer Wiers is voor, de heer Willegers is voor, de heer Van Brenkelen is voor, de heer Çiçek is voor, mevrouw Van Dijkhorst is voor.


  Het kadervoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

 15. 9.6

  Besluit

  Het kadervoorstel is ingetrokken.

 16. 9.7

  Besluit

  Het kadervoorstel is ingetrokken.

 17. 9.8

  Besluit

  Het kadervoorstel is ingetrokken.

 18. 9.9

  Besluit

  Het kadervoorstel is ingetrokken.

 19. 9.10

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  Stemming fractie BBM / BBBBondgenoot (2), Stemming fractie CDA (2), Stemming fractie ChristenUnie (1), Stemming fractie D66 (1), Stemming fractie Moerdijk Lokaal (3), Stemming fractie Onafhankelijk Moerdijk (8), Stemming fractie PvdA (2)
  tegen
  Stemming fractie VVD (4)

  Besluit

  Over dit voorstel is hoofdelijk gestemd:
  De heer Fens is voor, de heer Huijzer is voor, mevrouw Kavelaars is voor, mevrouw Koevoets is tegen, mevrouw Koomans is tegen, de heer Lems is voor, de heer Van der Linden is tegen, mevrouw Nieuwkerk is voor, mevrouw Pas is voor, de heer Punt is voor, mevrouw Den Ridder is voor, de heer Scheenaard is voor, de heer J.G. Schreuders is voor, de heer L. Schreuders is voor, de heer Stehouwer is voor, de heer Tolu is voor, mevrouw Vermunt is voor, de heer Vos is tegen, de heer Wiers is voor, de heer Willegers is voor, de heer Van Brenkelen is voor, de heer Çiçek is voor, mevrouw Van Dijkhorst is voor.


  Het kadervoorstel is met 19 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen.

 20. 10
  Sluiting